Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFVor alege românii un neamţ luteran ca preşedinte al României?!
2014-08-04
73

Ce va prevala în mentalul colectiv? Faptul că Johannis este diferit din punct de vedere etnic şi confesional? Sau că majoritatea stereotipurilor care îi sunt asociate germanului sunt pozitive?

 

Foarte probabil, principalii candidaţi la func­ţia prezidenţială, adică cei doi politicieni care vor intra în turul al doilea de scrutin, vor fi Victor Ponta şi Klaus Johannis. Mai importantă decât în­tr­eba­rea „care dintre cei doi va câştiga alegerile?“ pare să fie problema ridicată de ori­ginea etnică şi de con­fe­siu­nea religioasă a celui de-al doilea candidat. Pentru ro­mâni va fi o provocare. Una importantă. Pentru prima dată în ultimul sfert de veac, cetăţenii români vor trebui să aleagă între un român creştin ortodox şi un român de etnie germană, creştin lu­te­ran. A depăşit societatea românească bo­lile copilăriei democraţiei? Este ea su­fi­ci­ent de matură şi de tolerantă ca să răs­pun­dă fără complexe acestei provocări? Aceas­ta-i întrebarea!

 

Stereotipuri etnice şi religioase

 

Din perspectiva imagologiei etnice, cele mai multe stereotipuri referitoare la mi­no­ri­ta­rii care trăiesc în România (romi, unguri, evrei, ruşi etc.) sunt de regulă negative. Spre deosebire de acestea, în imaginarul co­lectiv, clişeele care se referă la germani sunt în general pozitive. Nemţii sunt per­cepuţi de români ca fiind foarte serioşi şi buni gospodari („Neamţul nu stă în bor­dei, ci-şi face casă cu temei“), ordonaţi şi prosperi („Toate la neamţ îs cu rân­duială, să nu rămână cu burta goală“), buni organizatori şi conducători („Neam­ţul se crede cel mai tare şi cere de la toţi ascultare“), buni meseriaşi, dar şi buni agri­cultori („Neamţu-i şi paur [= bauer = ţă­ran], şi faur“), tăcuţi şi rezervaţi („A tă­cea ca neamţul“), cinstiţi şi corecţi („A spu­ne drept ca neamţul“), cu un talent deosebit pentru tehnică etc. (vezi Iuliu Zanne, Proverbele românilor, 6 vol., 1895-1912). Reclamele TV la produsele şi serviciile ger­mane fac mereu apel la aceste stereotipuri, tocmai pentru că sunt profund inoculate în mentalul românilor („Vopseşte nem­ţeş­te“, „Bancă germană“ ş.a.m.d).

Aşa cum, într-o Românie cu foarte puţini evrei, supravieţuieşte antisemitismul faţă de un „evreu imaginar“, generic, compus doar din clişee, tot aşa, într-o Românie cu foarte puţini nemţi, supravieţuieşte ger­ma­nofilia faţă de un „neamţ imaginar“, ge­neric, compus doar din clişee.

Românii nu-i stigmatizează doar pe „stră­ini“, ci şi pe ei înşişi. Autostereotipurile ne­­gative şi peiorative sunt frecvente la ro­mâni: „treabă românească!“, „ca la ro­mâni!“, „ca la noi la nimeni!“ etc. Sunt con­cluzii spu­se întotdeauna cu obidă, cu dispreţ, mar­când plăcerea autoderiziunii na­ţio­na­le. Doar sintagme de tip „roşii ro­mâ­neşti“ încă mai supravieţuiesc cu sem­ni­ficaţie meliorativă. S-a vorbit chiar de sin­­dromul „urii de sine a românului“ (Ro­ma­nian self-hatred). De fapt, in­di­fe­rent da­că sunt pozitive sau negative, ste­reo­ti­pu­rile sunt în principiu nefaste, pentru că sim­plifică ne­permis realitatea. O ca­ri­ca­tu­ri­zea­ză. Sub­minează gândirea raţională. O le­ne­vesc. Sunt şterse astfel toate nuanţele şi se ge­ne­ralizează abuziv, înlocuindu-se spi­ritul ana­litic cu o sumă de prejudecăţi, cu con­serve mentale şi ver­bale, adesea expirate.

S-ar putea ca românii să nu aleagă un can­didat care vorbeşte rar, pu­ţin şi apă­sat, care nu be­ne­ficiază de măiestrii retorice şi abi­li­tăţi stilistice. Un po­litician necarismatic, care „nu tre­ce sticla“ te­le­vi­zo­rului şi nu face băi de mul­ţime. S-ar putea, dim­po­trivă, ca electoratul să fie sătul de politicieni po­pu­lişti şi guralivi, ca­re promit marea cu sarea şi scot ne­nu­mă­rate pan­glici pe gură. Este posibil, deci, ca anume „antieroul“ Johannis să transforme un aparent viciu într-o virtute, tocmai pen­tru că gândeşte şi vorbeşte chibzuit, pen­tru că promite doar lucruri rezonabile, pen­tru că tace şi face. Vorba lui Anton Pann: „Mai bine cu mutul decât cu lim­butul“. De altfel, chiar etnonimul neamţ pro­vine din slav. niemici, niemu = „mut“, pentru că, neînţelegându-le limba, slavii îi considerau pe nemţi „muţi“.

 

Caracteristici etnico-etice

 

Mihail Sadoveanu îşi începe romanul Bal­tagul (1930) cu o legendă populară mol­do­venească. E vorba de o poveste etiologică, din seria legendelor despre „Darurile di­vine“: „Domnul Dumnezeu, după ce a al­cătuit lumea, a pus rânduială şi semn fie­cărui neam.“ „Neamţului i-a dat şu­ru­bul“, iar ţiganului – cetera. „Sârbului i-a pus în mână sapa“, iar turcului i-a zis: „Tu să fii prost; dar să ai putere asupra altora, cu sabia“. Ungurului i-a dat „bot­forii [= cizmele] cu pinteni“. Rusului i-a dat vodca, iar „jidovului“ – banii. Simp­tomatic, românul a ajuns prea târziu la îm­părţeală, atunci când „sacul cu daruri di­vine“ era deja gol. Dumnezeu i-a dat to­tuşi „o inimă uşoară“, ca să suporte mai uşor lipsa unui cadou dumnezeiesc.

Caracteristicile etnice sunt dublate de cele etice. Gândirea stereotipă este dusă în acest caz până la limită. Toată alteritatea („alt­fe­litatea“), toată identitatea etnică es­te re­du­să în această legendă la un singur „semn cultural“, la un obiect simbolic unic. Pentru neamţ caracteristica etnică a fost în­tru­chi­pată de şurub, un obiect tehnic „in­te­li­gent“, un mecanism ingenios, in­ven­tat, uti­lizat şi numit chiar de către nemţi (ter­me­nul „şurub“ este un neologism pro­ve­nit din germ. Schraube; regional Schrü­be).

 

Biserica Ortodoxă Română

 

În mod normal, creştinii luterani (şi alţi pro­testanţi) din România ar trebui să fie mai aproape de ideea de economie de pia­ţă şi de cea de democraţie liberală. În ter­menii sociologului Max Weber, „etica pro­testantă“ (şi nu cea catolică sau ortodoxă) este cea care generează „spiritul ca­pi­talis­mului“ (Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904). Ce va con­ta în mintea românului de rând? Fap­tul că Jo­hannis este „străin“, lucru care – din pă­cate – ar putea fi receptat ca ne­ga­tiv (vezi dic­tonul latin hospes hostis, adi­că „stră­i­nul e duşman“)? Ce va prevala în men­ta­lul colectiv? Faptul că Johannis este diferit din punct de vedere etnic şi con­fe­sional? Sau că majoritatea stereotipurilor care îi sunt asociate germanului sunt po­zitive?

Foarte conservatoare, Biserica Ortodoxă Ro­mână nu va înghiţi uşor această si­tua­ţie, mai ales alteritatea confesională a can­didatului Klaus Johannis. Tradiţionala ina­miciţie (ca să folosesc un eufemism) din­tre ortodocşi, pe de o parte, şi catolici sau protestanţi (popular: „cei de lege nem­ţească“), pe de altă parte, este notorie. În unele cântece bătrâneşti, „latinul“ (ca­to­licul) e echivalat cu „turcu’ necreştinat“ sau cu „ovreiu’ nebotezat“: „Letinu bo­gat,/ Savai cânele spurcat;/ Ca turcii e ne­creştinat/ Şi de lege lepădat“.

Ne putem uşor imagina că preoţii or­to­docşi îşi vor îndemna enoriaşii să nu vo­teze cu „neamţul protestant“, care e de al­tă etnie şi religie decât „strămoşii noş­tri“, fiind deci „străin de neam şi ţară“. O vor face fie la indicaţia (discretă a) con­ducerii BOR, fie din proprie iniţiativă.

În ultimii ani, au fost situaţii în care mi­niştrii Culturii nu erau de confesiune creş­tin ortodoxă (Kelemen Hunor – pro­tes­tant, Daniel Barbu – catolic etc.). În astfel de situaţii, conducerea BOR a cerut în mod expres primului ministru al României să scoată Departamentul pentru culte din organigrama Ministerului Culturii şi să-l mute în subordinea Secretariatului Ge­ne­ral al Guvernului. De fiecare dată, pre­mierul (fie el Boc, fie el Ponta) a îndeplinit solicitarea BOR.

Între timp, după ce Ponta a amintit de „lu­teranismul“ lui Johannis, Biroul de Presă al BOR a denunţat „confruntările politice motivate religios“ şi a reamintit faptul că „clerului ortodox român îi este interzis să desfăşoare activităţi cu caracter par­tinic în comunităţile de credincioşi pe care le păstoreşte“. Foarte corect politic, dar să vedem care va fi distanţa dintre „ce zi­ce popa“ şi „ce face popa“ (varianta cen­tral-europeană a proverbului: „Preotul pre­dică apă, dar bea vin“).

 

Mass-media

 

Unii analişti consideră că, de fapt, Klaus Jo­hannis s-a de-germanizat, cu alte cu­vinte, s-a „românizat“, s-a „balcanizat“, s-a „miticizat“, preluând trăsăturile, mai ales cele negative, ale etnicilor majoritari. Unele argumente în această privinţă pot fi aduse. Dacă în 1880, de pildă, în Sibiu (Her­mannstadt), 74% dintre locuitori erau saşi creştini luterani (şi doar 14% erau ro­mâni ortodocşi), în 1920, 56% erau saşi (şi 26% erau români). Astăzi, în schimb, după recensământul din 2011, doar 1% din populaţia Sibiului mai este de origine germană (saşi luterani), iar 89% sunt români ortodocşi.

Într-un articol cu un titlu ingenios, Mi­ti­cizarea mitizatului, vorbind despre şan­sele la alegerile prezidenţiale ale pri­ma­rului Sibiului, publicista Lelia Munteanu enunţă riscul ca „mitul Teutonului Sal­va­tor să se miticizeze“ (Gândul, 3 iunie 2014). La rândul ei, publicista Andreea Pora, scri­ind despre modul în care, în urma unor cer­cetări sociologice (presupuse in­co­rec­te), Klaus Johannis a devenit candidatul PNL la prezidenţiale, ajunge la concluzia că „neamţul se dovedeşte un sforar dâm­boviţean get-beget“ (revista 22, 22 iulie 2014). Ziaristul Dan Andronic, indignat că Johannis a plecat în concediu, susţine că primarul Sibiului „se dă neamţ, dar mu­n­ceşte româneşte“ (Evenimentul Zilei, 5 august 2014).

În urmă cu vreo 15 ani, când s-a constat faptul că – în mod neverosimil – un lu­crător german din Consulatul Germaniei deschis la Sibiu lua mită pentru acordarea de vize în RFG, în presa noastră şi cea ger­mană s-a spus că lucrătorul respectiv s-ar fi „ro­mânizat“.

Recent, într-un interviu realizat la Ade­vă­rul Live, premierul a declarat ur­mă­toa­rele: „Nu e nimic rău că [Johannis] e neo­protestant, dar eu sunt ortodox“. Ca un mic scamator de bâlci, Victor Ponta mi­zează pe neatenţia publicului. De la „pro­testant“ el sare la „neoprotestant“ şi de aici probabil la „sectant“. Biserica Lu­te­ra­nă a precizat imediat (dar cine ascultă co­municatele ei?!) că Johannis nu este mem­bru al vreunui cult neoprotestant, el fă­când parte din vechea Biserică Luterană. În 2017 se vor celebra 500 de ani de la ini­ţierea de către Martin Luther a marii miş­cări de reformă religioasă. Pentru postul TV apropiat de d-l Ponta, România TV, Jo­han­nis ar fi „evanghelist“ (sic!), ca să pa­ră sec­tant, Mihai-Răzvan Ungureanu ar fi mem­bru al „sectei mozaice“ (sic!), Mo­ni­ca Ma­covei ar fi greco-catolică, iar Călin Po­pes­cu-Tăriceanu ar fi romano-catolic. Astfel, conchide România TV, Victor Pon­ta ar fi „singurul candidat de religie orto­doxă“.

 

Sondajele de opinie

 

În cadrul unui sondaj de opinie, realizat la comanda PNL de CSCC pe la mijlocul lunii iulie 2014, la întrebarea referitoare la atu­urile lui Klaus Johannis ca preşedinte al ţării, un număr semnificativ de res­pon­denţi au optat pentru următoarele răs­pun­suri: „Are calităţi personale: neamţ, sin­cer, integru, cinstit“ şi „Va fi [în Ro­mâ­nia] multă disciplină, ordine, seriozitate, al­tă mentalitate şi atitudine“. Iată că „a fi neamţ“ devine o „calitate personală“, con­firmându-se cam toate stereotipurile etn­i­co-identitare pozitive comentate mai sus.

Aceleaşi calităţi, inclusiv cea explicită de „neamţ“, rezultă din răspunsurile date de oa­meni la întrebarea „Ce apreciaţi cel mai mult la Klaus Johannis?“, pusă într-un son­daj de opinie realizat de BCS, tot în iu­lie 2014: „E serios, respectabil, or­ga­ni­za­tor bun, cinstit, corect, neamţ, con­sec­vent“. Este vorba de o întrebare liberă, fă­ră variante de răspuns prestabilite. Răs­punsurile sunt cu atât mai semnificative.

Cercetările sociologice nu au doar rostul de a confirma teorii şi rezultate sociale di­nainte cunoscute sau de a contura altele, necunoscute, ci şi acela de a inocula opi­niei publice anumite idei favorabile or­ga­nizaţiei (sau personalităţii) politice care co­mandă respectivele anchete. La sfârşitul lunii iulie, de pildă, Institutul Avangarde a dat publicităţii un studiu sociologic din care rezultă principalele calităţi pe care trebuie să le aibă viitorul preşedinte al ţă­rii. În ordinea importanţei, prima ca­rac­te­ristică este: „Să fie român“, iar a treia ca­rac­teristică: „Să fie creştin ortodox“. Sunt răspunsuri neplauzibile, extrem de con­venabile candidatului Victor Ponta. Să nu uităm că directorul Institutului Avan­garde este sociologul Marius Pieleanu, un biet PSD-ist care se lăfăie cu orele în platourile Antena 3 şi România TV.

 

Contracandidatul Victor Ponta

 

Rezultatele pseudocercetării sociologice fă­cute publice de Avangarde anunţau de fapt unul dintre punctele forte ale stra­tegiei de campanie electorală a candidatului PSD (strategi: Bogdan Teodorescu, Mirel Palada, Dan Şova, Dan Sultănescu etc.). Confirmarea nu a întârziat să apară chiar în discursul public al lui Victor Ponta: „Cred că apartenenţa la o minoritate et­nică, la o altă formă de exercitare a re­li­giei, nu este în niciun caz o problemă pen­tru un candidat la preşedinţie şi n-o să spun niciodată: «Nu-l alegeţi pe Klaus Johannis pentru că e neamţ!». Ceea ce am spus însă este că nu accept să fiu eu acuzat: «Domne, nu poţi fi preşedinte pentru că eşti român. Nu poţi să fii pre­şe­dinte pentru că eşti ortodox şi că eşti cu Biserica Ortodoxă». Adică să ajung să-mi fie ruşine, să mă ascund, ce să fac? Eu sunt foarte mândru că m-am născut ro­mân şi ortodox şi aşa o să mor, nu cred că este un avantaj, dar nu este un de­za­vantaj“, a afirmat Ponta la România TV şi, a doua zi, cu aproape aceleaşi cuvinte, la lansarea candidaturii sale la Craiova în faţa Consiliului Naţional al PSD. Evident, nimeni, niciodată nu i-a reproşat pre­mie­rului că este etnic român şi creştin or­to­dox. Este doar o formă perversă a lui Pon­ta de a transforma într-o problemă ceva ce susţine că nu e o problemă. „Nu este de­loc creştineşte ce faceţi, d-le Ponta“, i-a replicat cu îndreptăţire Cătălin Pre­do­iu, vorbindu-i „ca de la ortodox la ortodox“.

Rareori mi-a fost dat să aud un discurs mai penibil, mai chinuit, mai populist, mai ipocrit ca cel al lui Ponta. Nici pro­pa­gandiştii comunişti n-au îndrăznit să răs­tălmăcească atât de mult ideile şi cu­vin­tele. Sub pretextul pervers că îşi afirmă to­leranţa şi atitudinea democratică, Ponta îşi afişează de fapt şovinismul şi xenofobia, punctând faptul că a fi român şi ortodox este mult mai onorabil decât a fi german şi luteran. „Mândria de a fi ortodox“, Mân­dria de a fi român (titlul unei cărţi pu­blicate de C.V. Tudor în 1983, în plin re­gim naţional-comunist). Ponta încă n-a aflat că, de regulă, nu te mândreşti în gu­ra mare cu trăsăturile înnăscute, pentru ca­re nu ai niciun merit (de pildă, cu faptul că te-ai născut şaten). Te lauzi eventual cu calităţile dobândite. Ponta ar putea, de exem­plu, să se mândrească cu titlul său de doctor în drept. Dar nu-i dă mâna.

Operând astfel de discriminări prost mas­cate (român vs. german, ortodox vs. lu­te­ran), Victor Ponta face cu ochiul nu doar electoratului naţionalist şi ortodoxist, dar şi preoţimii şi conducerii BOR, căreia – în plus – îi măreşte zilele acestea subvenţiile pen­tru construirea Catedralei Mântuirii Nea­mului şi pentru alte cheltuieli similare.

S-ar părea că revenim în spaţiul public la naţionalismul şi ortodoxismul marca Nae Ionescu din anii ’30. Când catolicii din Ro­mânia Mare au susţinut că şi ei sunt „buni români“ (au luptat în război, s-au jertfit, plătesc taxe etc.), Nae Ionescu a replicat sar­castic: or fi catolicii şi protestanţii din România „buni români“, dar nu sunt „ro­mâni pur şi simplu“, pentru că nu sunt creş­tini ortodocşi. „A fi român, nu «bun ro­mân», ci român pur şi simplu, în­seamnă a fi şi ortodox“, a conchis Nae Io­nescu (Cuvântul, 31 octombrie 1930).

Ce nu poate să spună Victor Ponta direct o spun cei din anturajul său. Pseudo-li­be­ra­la Norica Nicolai, o nostalgică a USL-ului, a abordat frontal problema într-un recent in­­terviu televizat, cu trei zile înainte de Con­gre­sul PNL: „Johannis nu poate să de­vină preşedintele României – a spus tran­şant eu­roparlamentara PNL – pentru că nu e ro­mân şi nu e creştin ortodox“. Con­vinsă cum este, d-na Nicolai ar putea pro­pune ca ast­fel de condiţii electorale et­nico-religioase să fie trecute şi în noua Cons­tituţie. În ori­ce caz, toate virtuţile lui Klaus Johannis din toamna lui 2008, când PSD şi PNL îl vro­iau prim-ministru, au devenit brusc vicii.

 

„Puritatea sângelui“

 

Nici antropologic, nici demografic, nici po­litic nu putem vorbi de „puritatea sân­ge­lui“, sintagmă atât de dragă naziştilor. „Alogenizarea adversarului politic“ este o veche tehnică de manipulare, utilizată şi la noi cu mai mult sau mai puţin succes. De-a lungul anilor, s-a pretins că Ion Ili­escu ar fi „ţigan din Olteniţa“, că Emil Cons­tan­ti­nes­cu ar fi „evreu rus din Ti­ghi­na“, că Tra­ian Băsescu ar fi „tătar din Do­brogea“ etc. (vezi articolul meu Alogenizarea ad­ver­sa­rului politic. O tehnică de ma­ni­pu­lare din revis­ta 22, 16 august 2005). Ironia sorţii fa­ce că premierul a re­cu­noscut recent că o ra­mură a familiei sa­le (cea paternă) pro­vine din nord-estul Ita­liei (regiunea Ve­ne­to), iar cealaltă ramură vi­ne din lo­ca­li­tatea Moscopole (Albania). Pu­tem cădea ast­fel în­tr-o capcană ridi­colă: cine este „mai ro­mân“ decât ce­lă­lalt?! Şi, ca atare, cu ce instrumente mă­surăm „românitatea“?!

În Uniunea Europeană a anului 2014 şi, mai ales, sub steagul social-democraţiei mo­der­ne, astfel de derapaje naţionaliste sunt de ne­conceput (n-ar fi de mirare ca Martin Schulz să-l tragă de mânecă pe Pon­ta). Cu astfel de discursuri ne în­toar­cem în sum­brii ani ’90, în încercarea de a demonstra care politician este „mai ro­mân“ şi „mai creştin“ decât altul. Şi aces­ta este doar în­ce­putul. Cine ştie cum vor evolua lucrurile în următoarele trei luni de campanie. Dacă acuzele vor continua tot aşa, in­fla­mându-se, riscăm să se surpe tot ceea ce so­cietatea civilă şi presa de­mo­crată au cons­truit cu migală, la nivel men­talitar, timp de 25 de ani. Sloganul elec­toral al lui Victor Ponta, „Schimbare până la capăt“, ar deveni astfel o tristă realitate. //

(TEXT ACTUALIZAT)

TAGS :
Comentarii
s. Stoicescu 2014-11-14
Nu am citit demult un articol mai de prost gust decat acesta. Sant get pe get roman. Studiat in Brasov si lucrez intre nemti. Decat un sudist influentat din EST mai bine un ROMA ca presedinte. Daca avem cinstea sa ne vina un sas-german chiar daca-i din Daia e mai bine. Johannis n-ar experienta de politician bandit dar a raspuns cu bun simt si cu eleganta germana. Cuminte si cu disctretie ne-a transmis ca al nostru Pontei numa vorba-i de el. Si cu voturile in Diaspora s-a facut international ne iubit chiar pot spune de rusine. Sa-i fie rusine daca asa doreste sa ne reprezinte international. V-a avea surprize Duminica daca alegerile nu merg normal!!
A. dan 2014-11-17
Intr-adevar I-a dat un pumn bunicii copiilor si un sut - scuze pentru redarea exacta a cuvintelor bunicii - cu o " eleganta " saseasca. Ne surprindeti dle Stoicescu prin saracia ideilor dvs care se reduc la " cinstea sa ne vina un sas-german" hilaritate totala si mentalitate de sluga. Daca dvs. simtiti asa e treaba dvs. dar noi, peste 5 milioane de ortodocsi, nu ne simtim slugi ci persoane inteligente care ne-am dorit cinstea de a fi condusi de un ortodox roman. Si voturile din diaspora au fost la fel de dezorganizate in 2009 cand basescu a furat voturi. Atunci nu v-au deranjat? Desigur nu, nu va intereseaza decat opinia favorabila ideilor dvs, restul poate sa piara. Asta da eleganta, etica, cinste! Si tot etic si moral este sa vinzi copii pe bani. Etica saseasco-germana am tras concluzia.
Swan 2014-11-10
Vor alege românii un neamţ luteran ca preşedinte al României?! Nu, vor alege un roman FARA DUMNEZEU!
costica 2014-11-01
RAR AM INTALNIT ,UN ASEMENEA ARTICOL,BINE DOCUMENTAT BRAVO DOMNUPE OISTEANU
mos ion roata 2014-08-24
Din cate stiu, un alt neamt a creat Romania Moderna, si un altul, Romania Mare.E adevarat, la scoala nu se pomenea despre asta, doamne-fereste! Ne-ar fi placut la toti sa fi fost romani, dar de la Mihai Voievod incoace, nu prea am avut conducatori romani ortodocsi providentiali. Asadar eu zic ca merita incercat.
adela 2014-08-20
Nu voi vota cu Klaus Johannis. Chiar n-are legatura cu etnia sau religia. Insa l-as putea vota pe Raed Arafat.
alogen 2014-08-23
mda..si ala va instaura kalifatul in Romanika...Regiunea Auruba..si va impune islamul sunnit ca religie de stat,cum l/a invatat prpfetul lui..atunci sa vezi ce viata o sa aiba femeile
Vicentio B. 2014-08-15
APEL DESCHIS CATRE REVISTA 22. Imi exprim opinia argumentata ca articolul de mai sus, scris de dl. Andrei Oisteanu, un autor autentic , Revista 22, Ev. Zilei, R.L, constituie forma decenta / morala / legala / constitutionala, de ELITA, care trebuie stimata, ajutata, protejata, deoarece reprezinta speranta reala a romanilor de buna credinta, in sensul stiintific al notiuni, care se regaseste ca atare si in Codul Civil, in inducerea unei filosofii morale, pe care eu o preiau in forma concisa exprimata de GIGANTUL OMENIRII - Leonardo da Vinci: " cine nu pedepseste nedreptatea, porunceste, ca ea sa fie facuta." In acest context, pentru mine, analist de sistem, in inteles soft, este de NEACCEPTAT ca in Romania sa existe, inca, un Prim- Ministru, Ex- Procuror, care se chiama Victor Ponta, acuzat de PLAGIAT, dovedit ca atare, adica masiv si intentionat, care isi permte sa emita zilnic informatii, in care se regasesc in exces, in mod elocvent, elemente de IMPOSTURA, DEZINFORMARE, INSTIGARE, OBSTRUCTIONAREA JUSTITIEI, FAVORIZAREA INFRACTORULUI, sa ramana juridic, inca , NESANCTIONAT. Culmea ineptiei, consta in faptul ca acest personaj de " valoare " RUSINE NATIONALA, care a transformat Romania in tara de exceptie - in sens negativ - a Uniunii Europene, doreste sa -si anexeze bijuteria nationala Palatul Cotroceni, ca loc de instaurare a DICTATURII ABSURDULUI, CINISMULUI si IMPOSTURII. Actualul Vice Prim- Ministru, Liviia Dragnnea, asa numitul Baron de Teleorman, numeste, cu cinism, acest sisten " un nou proiect pentru Romania ", ceea ce denota implicit, ca Dragnea & Ponta & Co. considera pe Romani, o adunatura extrem de usor de instigat / manipulat. In aceasta agresiune pestilentiala anti- Nationala, cu continut DELICTUAL / INFRACTIONAL, Dr. Ponta se bazeaza masiv/ pervers pe " libertatea pressei " , in inteles anti- Stat de Drept, practicat excesiv / nestingherit de Antena 3 . Ceea ce apare insa evident, consta in realitatea ca , din acest sistem , in realitate subversiv, anti- national, fac parte / sunt persoane, care folosind generozitatea vizibila a Revistei 22, isi preiau tot felul de nume, evident codate, pentru a induce prin aceasta revista, asa zise opinii, care insa au un evident continut jugnitor, dezinformator, manipulator, cinic, arogant, ignorat, etc. tocmai in sensul de a sustine implicit un sistem IMORAL, prin care Ponta & Co sa - si poata anexa Romania , in dorinta reala, de a mentine Natiunea Romana - din datele ofiiale - in categoria de Tara Medivala. Am constatat , din rubrica " adauga comentariu " ca exista inducatori de opinii, care jignesc in mod nepermis pe autorii articolelor, sau pe alti comentatori, care deja au " masurat " gradul de inteligenta al Romanilor la max. 10 %. CULMEA este ca asemenea " opinii " , au fost lasate LIBER spre publicare. Ca atare rog respectuos Revista 22, sa VERIFICE ATENT asa zisele opinii exprimate in "adauga comentariu " , pentru a nu mai permite jignirile crasse, dezinformarile, repet, in special
Vicentio B. 2014-08-19
@ fabrice anselmo. Cu normalul respect, rezultat din educatie, profesie, mentalitate, filosofia morala, exprimata de GIGANTUL OMENIRII Leonardo da Vinci, de la care preiau prescurtat formularea magistrala : " cine nu pedepseste nedreptatea, porunceste ca ea sa fie facuta " , imi permit sa va intreb: care este legatura minimala logica, dintre continutul " APELULUI " meu de mai sus catre Revista 22, si statisticile europene interbelice , pelagra, tubercoloza ... " la care va referiti Dvs. ?
fabrice anselmo 2014-08-18
Rogu-va verificati, cu acribia ce va caracterizeaza, locul pe care Romania il ocupa in statisticile europene interbelice, adica atunci cand floarea democratiei era involta peste tara noastra. Daca gasiti ceva ce v-ar indreptati a va mandri spuneti in gura mare. Spre exemplu, poate mortalitatea infantila si bolile ce-n Europa se eradicasera iara la noi, ex.: pelagra, tuberculoza etc. faceau ravagii ori poate numarul de medici la suta de mii de romani. Toate-s vechi si toate noi, vorba poetului!
Rojike 2014-08-13
Tov.Olaroiu incearca vechea cultura rosie, aia atotstiutoare, cu care cam fiecare reporter se da mare.Goanga originala. Mata ce origini ai, ca duop mutra semeni cu bulibasa si dupü minte cu iliescu ...
Mitica 2014-08-17
Haha,aveti dreptate dar cred ca suntem deja narcotizati,altminteri nu se explica haosul asta.Golea cu goala cu un trascau la bodega,aia mici gasesc ei ceva,ailalti mai cu staif o dau pe fineturi si mare parte trag pe nas A 3,DD si mai periculosul drog RTV,in fond toata lumea cauta o evadare,o lume ideala,o ceva,cu stima!
Andrei Oisteanu 2014-08-15
@Mitica. Mishto nume. Vorbesc despre el in articol. Ne-ar trebui niste narcotice sa rezistam pana pe 16 noiembrie 2014. Doar sa nu avem nevoie de unele dupa 16 noiembrie, ca sa suportam rezultatul alegerilor !
Mitica 2014-08-14
Daca ar deveni un pic mai bataios,mai combativ si ar fi sustinut de toti de pe dreapta,sasul ar castiga.Dupa atata gargara si cleveteala fara sens parca merge si un pic de liniste sau macar de volum mai mic al difuzoarelor.Taranului ii plac masinile nemtesti si tarancilor barbatii inalti si zambareti,drumul de la o cruce facuta la repezeala si o injuratura de mama e extrem de scurt pe plaiurile astea.Fabuloasa carte despre narcotice in cultura romana ati scris dle.Oisteanu,felicitari!
Dan B__ 2014-08-13
Dl.Oisteanu, Klaus Johannis merge la biserica catolica, de ce ii spuneti neamt luteran?Ca sa se potriveasca cu idiosincraziile dvs din articolul de mai sus?
Ariel 2014-08-12
Daca ponta nu a mintit, ca de obicei, nici el nu este roman get beget ci nepotul unor venetici aciuati pe aceste meleaguri. Viorelu' s-a declarat singur, intr-o imprejurare oficiala, drept nepot de albanezi, iar ceva mai tarziu, si-a revendicat si origini italiene. Acesti venetici au ajuns pe teritoriul actual al Romaniei doar in urma cu vreo 100 de ani. Religia lui ortodoxa pare de circumstanta, dat fiind ca albanezii nu prea le au cu ortodoxismul, iar italienii nici pe atat. In schimb, familia lui Johannis are vechime de sute si sute de ani pe aceste meleaguri, apartenenta la luteranism nefiind in nici un caz un eveniment recent si, prin urmare, nici impediment in cariera omului. Johannis nu va atenta in nici un caz la scaunul patriarhului Daniel, deci sa fim noi sanatosi, ce conteaza ca este luteran??? Pentru functia de presedinte al Romaniei este nevoie de un barbat sau femeie cu calitati profesionaale si morale recunoscute ca atare. Trebuie sa recunoastem ca la "calitatile" si "competentele" lui Ponta, acesta n-ar putea ocupa o functie mai importanta decat cea de vataf pe o mosie. Exceleaza doar prin minciuna, habarnism, lasitate, coruptie si lacomie. Nici una cintre aceste calitati nu sunt admise pentru a fi acceptat drept candidat la presedintia Romaniei. Indiiferent cate defecte o sa i se "gaseasca" lui Johannis de catre adevrsarii sai, ponta nu are ce cauta in functia de presedinte. Are prea multe handicapuri morale, de cultura generala si profesionala. Locul lui ponta este langa voiculescu, mai ales daca valer marian, fostul sau coleg de partid, nu a gresit mapa cu realizarili lui vv ponta: corectia aplicata tatalui bolnav, aventurile bolnave de pe vremea vagabondajului la paris, cazul panait, "xerox-doctoratul", musamalizarea actelor de coruptie din perioada cat a fost la comanda unei agentii de control in subordinea lui nastase, etc, etc
mike13 2014-08-11
Pe mine nu ma intereseaza si nu ma deranjeaza ca este luteran, ca doar noi romanii nu suntem fundamentalisti ortodocsi, dar , PNL-ul actual se pare ca nu vrea cu adevarat sa castige alegerile!!!Nu vrea sa vada ca Iohannis e un excelent administrator, poate un f bun prim ministru, e un tip elegant, la vorba si la port, un tip cu un comportament serios, dar nu va castiga alegerile!!!!!Chiar daca eu il voi vota in turul doi!!!Pana atunci, consider ca Monica Macovei este cel mai potrivit personaj politic de care are nevoie Romania in functia suprema!!!Pt ca justitia este singura care mai poiate face ordine in tara asta si are nevoie de o sustinere competenta si determinata!!!!
mike13 2014-08-11
Vreau sa spun si eu ceva!!!Romania are nevoie in continuare de un presedinte luptator, degeaba va tot imbatati cu apa rece,cum ca avem nevoie de un presedinte care , vezi doamne, trebuie sa aduca linistea si pacea in mediul politic, care sa impace pe adversari, sa-i faca sa colaboreze in interesul Romaniei???Scuzati ca va spun unora , dar chiar asa de naivi puteti fi???Credeti ca se poate lupta cu flori impotriva mafiei groaznice si a coruptiei care sufoca aceasta tara???Voi pe ce lume traiti, oameni buni???Tara asta e in pragul divizarii teritoriale, mafiotii politicieni au vandut tot in tara asta, numai paduri de 65 de miliarde de euro, Rosia Montana si atatea altele, si voi vreti un presedinte a la Emil Constantinescu???Ei bine , vreau sa va anunt daca ati venit ieri in Romania, ca Presedintele legalist si constitutionalist Emil Constantinescu a pierdut lupta cu Mafia!!!!Iar pe Basescu, in loc sa-i recunoasteti meritele, il injurati ca a provocat scandaluri, ca asa v-au invatat manipulatorii, pt ca ar fi trebuit sa-i lase in pace sa-si faca mendrele!!!Sigur ca Basescu a creat mecanismele unei justitiii functionale, impreuna cu Macovei, cu toate greselile comise!!!Si asta nu le convine acestor banditi!!Ati uitat repede ca acesti golani au venit la putere in urma unui comportament mult mai agresiv pe posturile tv!!Nu, nu ati observat!!!Acum vreti un presedinte care va promite linistea!!!!Veti avea parte de ea, daca asta va doriti!!!Si veti culege roadele!!!Mai bine cascati ochii si pricepeti odata ca lupta uriasa cu caracatita comunisto-securisto-mafiota, nu va fi posibila daca in fruntea razboiului pt Romanina nu se afla un presedinte puternic, sprijinitor al justitiei si luptator pt libertatea si prosperitatea romanilor!!!Altfel, dormiti, ca si presedintele doarme!!!Pe banii dumneavoastra!!!Credeti ca PNL/PDL au vreun interes sa puna un presedinte care sa continue lupta lui Basescu?????Ia mai si ganditi!!!Iohannis, desi il voi vota daca nu am incotro, este un bun administrator, dar nu un luptator!!!Va fi un presedinte de imagine si atat!!!!Oricum, mai bun ca Ponta...dar eu sper sa castige Monica Macovei!!!!!
Vicentio B. 2014-08-11
ADEVARUL! ca analist de sistem, in inteles soft, in care trebuie sa respect modelele restrictionale de cercetarea operationala, care includ analiza matematica, economica, sociala, legislatie, si ca cetatean german cu mentalitatea Constitutiei Germane, recunoscute ca una dintre cele mai bune din Lume, Germania, tara care are cea mai mare contributie financiara la U.E. si a careri Cancelara Dr. Merkel, considerata oficial , ca cea mai puternica femeie dien Lume, dar si cel mai iubit politician din Germania Federala, pot afirma clar, argumentat: 1. este de neinteles cum Dl. Johannis, NU a condamnat public evenimentele din vara anului 2012, considerate in Occident, America, drept Lovitura de Stat. 2. este deasemnea de neintels, cum EL isi doreste a candida la pozitia Nr. 1 in Stat, devreme ce el se afla in conflicte juridice , printre altele suspectat/ acuzat de intocmire de acte falste. 3. Din datele oficiale, date publicitatii de U.E. se constata clar realitatea, ca Monica Macovei, cumuleaza LUPTA unei FEMEI de talie Europeana, recunoscuta ca atare de U.E. America, NATO, care se bazeaza strict pe ARGUMENTE, in intelesul stiintific al notiunii, care duc la concluzia fireasca: sansele reale uriase, pe care le poate avea Romania, daca Dna. Macovei ar ajunge PRIMA FEMEIE PRESEDINTE din Istoria Romaniei. Ptr. Europa, pentru intreaga Lume, unde traiesc oameni cu buna credinta, ar fi semnalul ca Romania / Romanii, in fine, si-au castigat INDEPENDENTA NATIONALA MORALA. Astfel Romania devine credibila pe toate meridianele Pamantului, asa cum este Germania, prin Dr. Angela Merkel,. Insasi faptul ca Monica Macovei, prin forta sa de caracter, fara compromisuri anti - Stat de Drept, si-a anuntat cadidatura din pozitia de INDEPENDENTA, este confirmarea / indeplinirea conditiei esentiale necesare pentru un adevarat Presedinte si anume:: INDEPENDENTA POLITICA ! Singurii, dar absolut singurii, care vor sa impiedice aceasta sansa ISTORICA ptr. Romania, sunt numai IMPOSTORII, din pacate foarte multi, care isi doresc prin toate mijloacele, dezinformare, manipulare, metode chiar si de tip mafiot, sa mentina Romania - aflata din date oficiale - in categoria Tara Medievala . Acesta este ADEVARUL !
Adrian Scurtu 2014-08-21
Monica Macovei presedinte?Brrrr!Sinistru!!!Ma infiorez de pe acuma!Un psihiatru v-ar ingrozi cu ce ar scoate la iveala. Sa va spun cum au judecat sibienii(intre altele,o zona de maxima concentrare a nationalismului,cu romani care au fost in permanenta competitie cu sasii,dela coarnele plugului pana la pana si calimara)-Domnule,daca sasii au facut acest oras,hai sa-i dam o sansa sasului si sa-l alegem primar-si nu e cazul sa va spun ce a iesit. Aerisiti-va mintea si uitati ca e protestant-de fapt ,voi cat sunteti de ortodocsi,altfel decat la modul declamativ?-dar amintiti-va ca e descendentul celor care au transformat o zona de oierit in una din cele mai civilizate regiuni ale Romaniei si ca si-a demonstrat competenta in calitate de primar! Si mai amintiti-va ca Base,ca ministru al transporturilor, a declarat ca Romania nu are nevoie de autostrazi-si l-ati propulsat presedinte.Ca sa nu mai vorbim de aspect fizic,de prestanta-va place ca aschimodia de Base va reprezinta in forurile internationale?Mie mi-e rusine de-mi vine sa-mi bag capul in pamant! Asa ca dati-i o sansa sasului!N-o sa regretati.
Edith 2014-08-11
Un articol inteligent si tare placut cap-coada (cred ca o sa fie unul din putinele pe care o sa le citesc in aceasta campanie electorala). Sincer, doar de dragul si datorita Sibiului as vota pt Dl. Iohannis...Iar experientele psd-iste anterioare ar fi suficiente cat sa-l desfiinteze definitiv pe Dl. Ponta si pe toti candidatii cei "noi" ai partidului sau; dar tare imi pare ca "inima asta usoara" iarta si uita tot si aduce Romaniei un comportament de eterna sotie abuzata. Astept cu interes sa descopar o carte despre patalogiile si psihopatiile natiunilor care sa se adauge la amalgamul de mituri si stereotipuri in categoria boli si sindromuri colective in decursul istoriei.
Vicentio B. 2014-08-12
@Antrei Oisteanu. Observ ca v-a facut placere formularea " un articol Inteligent, si tare placut ..." , ceea ce este perfect acceptabil. Eu insa, ca cetatean german, as dori sa stiu de la Dvs. deocandata, doua aspecte concrete: 1. dece nu ati reactionat, inca, la explicatia necesara privind " neamt " / " german ? ". 2. Cum se explica reealitatea ca PLAGIATORUL NATIONAL PONTA, dovedit ca atare de Universitatea Bucuresti, are audienta mult mai puternica la Romani, decat normele elementare de conduita morala, directie de fapt in care, articolul Dvs. este un deosebit de bun exemplu ? P.S. Romanii au verbul " a trebuii ", pe care il folosesc, dupa imprejurari, relativ aleatoriu. Spre exemplu, Ponta ar trebui sa raspunda conform legii .... , adica este lasat la voia intamplarii i. Presupun ca stiti faptul, ca GERMANII utilizeaza doua feluri de verbe si anume: un "a trebui " cu valoare dominat morala " sollen " si o alta forma cu valoare imperativa "muessen " , ceeace are desigur in mentalitatea / comportamentul oamenilor ENORME INFLUENTE !
Andrei Oisteanu 2014-08-11
@ Edith. Multumesc pentru apreieri privind articolul. Daca va intereseaza o lucrare privind modul cum o etnie/religie percepe o alta etnie/religie, va recomand cartea mea "Imaginea evreului in cultura romana. Studiu de imagologie in context est-central european". Vezi http://www.polirom.ro/catalog/carte/imaginea-evreului-in-cultura-romana-4565/detalii.html Andrei Oisteanu
sara 2014-08-10
Ambii candidati sunt necinstiti. Ponta, profund corupt, hot, tradator, fara caracter, Johannis dusar incompatibilitate, dosar DNA, suspect acte false pentru dobandire imobil, dosar pe rol. Cum sa-i votez ? Macovei, fara caracter nu respecta regulament PDL, Singurul care corespunde modelului de prezidentiabil este de departe Catalin Predoiu.
speranta 2014-08-12
Indiferent de religie,OMUL conteaza si faptele sale. Acest distins domn,a dat dovada orasul pe care l-a administrat. Afara de aceasta,consider (ca parere personala) ca,dl. Basescu cel urat cu atat patima (de cei cu..."musca" pe caciula) si o buna parte a populatiei manipulata de antena 3 in special,a fost cel mai TARE presedinte din cei 25 de ani,caruia i se datoreaza ceea ce vedem cu totii. Nu pot intelege insa,de ce atata ura cerandu-i-se demisia,ca mai are putin pana la plecarea legala si demna din functia de presedinte ! Nici atat nu pot intelege romanii manipulati???!
mike13 2014-08-11
De acord, cu o singura observatie!!!Ce legatura are caracterul cu nerespectarea regulamentului de partid???Ai auzit vreodata ca deasupra tuturor partidelor se afla interesele Romaniei si dorinta si dreptul oricarui politician sa incerce sa faca ceva pt aceasta tara???De ce oare nu ai observat cu cata tarie si vehementa s-au opus membrii propriului partid , candidarii Monicai Macovei, invocand motive absolut penibile pt orice roiman de bun simt???Chiar asa de usor te lasi pacalita de vrajeli din astea ieftine cum ca nu se mai putea, vezi doamne, ca jocurile erau facute???Nimic nu-i impiedica pe lumea asta sa accepte candidatura lui Macovei, decat doar ca nu voiau acest lucru!!!Pt ca se tem de Monica Macovei , cea pe spinarea careia, vorbind de imagine, acesti maimutzoi PDL-isti, au ajuns, in dauna PMP-ului, sa negocieze cu PNL jocul politic care iata, urmeaza in tara asta!!!Pt ca daca nu se urcau pe umerii acestei femei, acum nu am mai fi auzit de PDL!!!!!Este atat de simplu, pacat ca nu vreti sa vedeti adevarul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MIHAI 2 2014-08-11
Doamna Macovei a explicat - rezonabil - ca atunci cand nu a participat la competitia interna din PDL acest partid nu luase nici el in considerare FUZIUNEA cu PNL. Situatia actuala este net diferita....trebuie stabilit un candidat al ambelor partide aflate in curs de fuzionare, iar MM nu cerut mare lucru - doar includerea ei , alaturi de Johannis si Predoiu pe lista supusa sondajului.
C-tin 2014-08-09
Pe cine vor alege romanii? Pe Johannis sau pe Macovei?
mike13 2014-08-11
Cat despre acuzatiile cu sticla si altele, serios ca nu va fac cinste...Daca va place de Predoiu,care de altfel si mie mi-este simpatic, sa-mi spuneti si mie care sunt competentele sale de politica externa, mai mult decat Cristian Diaconescu, de exemplu, un om mare calitate!!!Pt politica externa, exista ministru de externe, stmata doamna, nu trebuie Presedintele sa-l substituie!!!Si mai exista si consilierii, care de-aia sunt in anturajul unui Presedinte!!!Nu mai amestecati lucrurile, foarte bine, sustineti-l pe Predoiu, dar iata ca mai nou este desemnat Iohannis, asa ca va trebui sa va cam refaceti strategiile!!!!Si nu mai dati cu noroi in Macovei, pt ca s-ar putea sa ajunga in turul doi, cine mai poate sti???Poate sunt mai multi romani intelepti in tara asta decat v-ar conveni dvs...Pna una, alta, nu pricep de ce unii va incapatanati sa nu recunoasteti meritele acestei femei, doar pt ca nu este carismatica...un presedinte nu trebuie sa fie carismatic, trebuie doar sa slujeasca interesele romanilor si sa creeze mai departe un mediu propice si incurajator pt ca justitia sa curete gunoiul din tara asta, care ne sufoca buzunarele si, mai grav, simturile si aspiratiile, increderea si speranta!!!!!Pt ca nu mai avem nici un viitor altfel!!!!
sara 2014-08-10
Niciunul dincei doi. Johanis certat cu legea, dosar incompatibilitate, dosar DNA, suspect acte false pentru obtinere imobil. Macovei fara caracter, n-a concurat in partid pentru functie, pentruca stia ca nu castiga. Este o palarie mult prea mare pentru capul ei. E temperamentala, uneori sustine lucruri fara a argumenta, habar nu are de politica externa, doar probleme de justitie, tradatoare pentru propriul partid, ii place sticla.(nu TV-ul). Singurul candidat care corespunde din toate punctele de vedere si caruia nu are ce sa i se reproseze este CATALIN PREDOIU.
Catalin OPRESCU 2014-08-08
Multumesc, domnule profesor. De cand am auzit enormitatile debitate de premierul cu pretentii de prezidentiabil m-am gandit la cele scrise de dumenavoastra cu multi ani in urma in Observatorul Cultural (http://www.observatorcultural.ro/Dubla-identitate-sau-nici-o-identitate*articleID_5141-articles_details.html). Articolul de fata, mi-a fost semnalat de domnul Vasile IONESCU, a fost o incantare.
Vicentio B. 2014-08-07
TEMA in sine, care a generat articolul, cu distinct / cu puternic continut moral, a fost PROVOCAREA INTENTIONATA/ IMPERTINENTA cunoscuta a PLAGIATORULUI NATIONAL PONTA. Daca o provocare similara ar fi aparut in Germania, ar fi generat o reactie vehementa de clarificare din partea mass-media, biserica, cetateni, cu consecinta de DEMISIE ! In Romania , Tara de exceptie a U.E., fuctioneaza "ca uns " un sistem anti- stat de drept, anti- moral, cearta zilnica, injurii, dezinformare, impostura, cinism, oameni calcati pe trecere de pietoni, mita generalizata in sistem epidemic, minciuna, etc. de acest gen, adica exact pe ce se bazeaza Ex- Procuror Ponta, pentru a ajunge la Cotroceni. Asa se explica, cum in aceasta atmosfera puternic viciata, apar opinii, pe care eu nu le comentez, de genul (citez ): " Eu cred ca termenul de neamt nu este rau. El - adica Dl. Johannis - nu este german din Germania ci din Romania. Premierul Ponta este roman neaos, primarul Johannis este un super - roman " . Eu recomand romanilor sa asculte din cand in cand pe Mozart (austriac) Beethoven (german ), Frank Michael (francez), George Enescu (roman), Ana Netrebko ( rusoaica) sau eventual sa revada inregistrarea: " MTO- ul bate-l vina", care ar trebui sa primeasca cel putin un Oscar. Astfel s-ar putea, ca majoritatea necesara de Romani , sa " rupa pactul de coabitare" cu IMPOSTORUL !
Militaru Mihail Daniel 2014-08-07
Bun comentariu domnu Orasanu!Stai linistit ca oamenii cu scaun la cap il vor vota pe domnul Johannis, nu se vor lua dupa minciunile lui Ponta ale Bisericii!
Anton Beton 2014-08-07
Eu cred ca termenul de neamt nu este rau. El nu este german din Germania ci din Romania. A fost nascut, educat, a trait toate dramele si bucuriile noastre si a dovedit ca poate sa gospodareasca in mod nemtesc un oras predominat romanesc. Exagerata mi se pare insistenta autorului ca primarul Sibiului ar putea sa nu fie considerat roman. Eu cred ca spre deosebire de premierul Ponta care este roman neaos, primarul Iohannis este un super-roman.
Vicentio B. 2014-08-08
@ crenguta.nastase. Sunteti evident de buna credinta, dar CUM SE EXPLICA faptul ca, cel la care faceti referire, "cred ca neamtul nostru pe care ni l-a dat Dumnezeu", NU a condamnat public, asa cum ar face un GERMAN profund credincios folosofiei morale, PLAGIATUL lui Ponta si nici evenimentele in care acesta s-a implicat in vara 2012, considerate aici in Occident, drept Lovitura de Stat, desi evenimente in sine au valoarea de RUSINE NATIONALA ?
crenguta.nastase 2014-08-07
Ati uitat ca dl. Ponta este, dupa stramosi, din Italia si din Albania? Daca e sa umblam pe la stramosi cred ca niciun european nu se mai poate lauda cu nationalitatea sa pura. Problema se pune altfel. Cu totii suntem cetateni romani, nu altceva sau altcumva! Avem datoria sa ne respectam tara si sa ne slujim cetatenii alaturi de care si prin care traim. Restul sunt vorbe de campanie. Iar in fruntea statului e nevoie de un cetatean roman cumpanit, cu bun simt, mai scump la vorba si iubitor de tara si de cetatenii ei. Nu-i nevoie nici sa te plimbi cu barca, nici sa imprumuti niste cisme. Trebuie sa rezolvi lucrurile in asa fel incat sa nu ajungi in astfel de situatii pe care numai un roman prost le-ar putea considera de bun augur. Cred ca "neamtul" nostru pe care ni l-a dat Dumnezeu, de oricare fel ar fi el, ar putea sa le faca fata mai bine .
perjovschi 2014-08-06
Vor alege românii un neamţ luteran ca preşedinte al României?! Eu da!
crenguta.nastase 2014-08-07
Alege cetateaniul nu natia.
lisimah 2014-08-07
dar ce ne facem de primar?
Ghita Bizonu' 2014-08-06
Insa cat de corecta este sugestia votatai Kaus ca nu e roman ?! Adica nemt = bine, corect, civilizat adica ocicdntal, bunastare sam,d opus lui roman care e cam ... Oare cat de corecta este .. corectitudinea politica ?!
Ciprian Lupu 2014-08-06
categoric nu. Andrei Oisteanu a identificat perfect mecanica din spatele problemelor de imagine antrenate. Pe partea cealalta, e de retinut ca acceleratia apasata confesional si ortodoxist implica, dincolo de glagora religioasa, multa promotie la locul vanzarii, adica btl. moastele figurate acum si la indexul patriarhiei produc totusi mase largi in care amplasarea campaniei electorale poate produce efecte mult mai largi si mai putin costisitoare decat mitingurile regizate in care, pana una-alta, cheltuielile sunt cam fixe. pe partea cealalta, indeletnicirele istorice ale BOR in ale politichiei detin cota masiv-decizionala. ori, angrenarea din timp a discursului religios, dincolo de cinismul consultantilor (ma indoiesc ca a fost vorba de decizie personala), tine de strictetea calculului politic si a unei banale segmentari de piata. Aici este cheia, indiferent de cum intoarecem consecintele discursurilor de campanie. Imi este greu sa cred ca dreapta, sparta, lenta si obositor de indaratnica in reactii, se va bate, in contratimp, pe acelasi electorat. discursul (pseudo)liberal a scapat din vedere tocmai mutarea lui Ponta, cumva parca neasteptata pentru competitori fix in intervalul in care chinuita Alianta Crestin Liberala se chinuia sa identifice o minima platforma in care ar putea sa toarne orice, oricum, numai sa fie ceva mai putin gol. Este exact logica pompieristica a campaniilor post-revolutionare, ingrasam porcul in ajun, chemama consultanti, agentii, tragem billboard-uri chinuite in care punem sensuri si mai chinuite sau de-a dreptul ridicole in timp ce, in underground, talpa partidului, face ce stie mai bine - primordiala pomana contra vot. ca toate volumele mai noi de structura a imaginii publice se dedau la Obama, e o treaba insuficient studiata. Obama a avut in cosnita mult mai multe decat au intuit chiar si strategii proprii. oricum logica sunt extrem de intrigat de sloganurile anului electoral 2014. ma astept la enormitati care ar face chiar si prm-ul invidios. atata vreme cat promotionalele BOR s-au dovedit a fi cea mai lucrativa metoda de catehetica, oricine poate face endorsment pentru oricine. nu e exclus sa-l vedem pe arsenie boca, papacioc sau iustin parvu inaintati, post-mortem, la rangul de staruri. in fond, orice se va cere la taraba, se va produce si se va vinde, cu cat mai absurd, cu atat mai bine.
Dan Culcer 2014-08-06
Iertare. Am copiat doar o parte din comentariul meu. Aici apare restul. Completare la mesajul din 05.08.2014 adresat Dlui Danile Ilea. Si celor ce vor sa afle. in Romania, dar si in alte state iesite din Tratatul de la Varsovia si The Council for Mutual Economic Assistance (Sovet Ekonomicheskoy Vzaimopomoshchi ) alias Comecom, burghezia mare si oligarhia iesite din Katastroica au comportamente si interese tipice pentru burghezia «compradora». Vanzatori de tara. Presiunea vine acum pe linia politicii «secrete» a UDMR, care -organizatie etnica ascunsa sub pielea unui pseudopartid politic, forteaza un guvern, care nu are o majoritate electorala, sa cedeze unor cereri de natura iredentista. Chipurile, ca sa se evite interventia extremistilor. Un adevarat santaj politic. in timp ce acesti extremisti unguri organizeaza tabere de antrenament militar in Ardeal. Nu e o gluma si nici o inventie a SRI-ului post-decembrist. Pot furniza probe publice. Drepturile populatiei maghiare din Romania, ca si ale tuturor grupurilor etnice minoritare ar putea fi renegociate la nivel guvernamental si prezidential doar dupa ce inceteaza santajul. Se vor negocia tinand seama de un criteriu constitutional unic- Romania este un stat national unitar, asa cum este si Ungaria. in aceste conditii, binationalitatea cetatenilor romani de nationalitatea maghiara, acceptata fara conditii de administratia Romaniei, ca o contrapartida pentru dubla nationalitate romano-moldoveana, a fost si este o capcana morala si juridica pentru toate partile implicate. Eu sunt un vorbitor de limba maghiara. Cred ca bilingvismul ar trebui sa fie natural in Ardeal, si este o necesitate in toate zonele de contact cu «vecinatatile interioare». El exista adesea in realitate. Dar nu poate fi obtinut cu cnutul. in zonele catorva judete unde exista o majoritate demografica maghiara, administratia locala nu poate fi exclusiv compusa din maghiari, fiindca zona face parte din statul Romania, care are o administratie centrala. Dar functionarii statului Romania trebuie sa cunoasca limba maghiara, ba chiar si cultura maghiara locala. Pentru asta ar trebui intarit invatamantul liceal si universitar bilingv, in tote zonele de contact, in loc sa se accepte separatia, asa cum a fost impusa dupa 1990, din cauza cererilor imperative ale unor lideri iredentisti si separatisti maghiari. Astfel ca ar devenit normal ca romanul sau maghiarul sa vorbeasca limba celuilalt, fara teama deznationalizarii. Aceasta teama a dus dupa 1990 la o si mai teribila izolare etnica, la ruperea deja slabelor legaturi dintre grupurile de tineri, educati fiecare dincolo de scoala, in familii, in spirit izolationist si de superioritate etnica. Un ziarist maghiar ardelean, Toth Sandor, autorul unui soi de raport despre Ardealul sub «ocupatie» romaneasca, se lauda in cartea sa publicata la Cluj in 1941, dupa instaurarea administratiei unguresti in Ardealul de Nord, ca nu stie romaneste. Pentru mine aceasta mandrie este un semn de pros
Daniel Ilea 2014-08-06
Domnule Dan Culcer, Mesajul scurtei mele replici coincide cu ceea ce detectati in urmatoarea fraza: "Ceea ce analizeza de fapt D. Oisteanu este o manipulare electorala al carei autor esta Victor Ponta. Aici suntem de acord. Aceasta manipulare este inacceptabila." Deci sunteti acum de acord ca nu e o bagatela si ca e cu totul justificata interventia lui A.Oisteanu. Asta era si scopul mesajului meu catre dvs. Nu cred, in schimb, ca aveti dreptate cind scrieti (invocind subtil, retoric, circumstanta nepremeditarii): "Dar, poate fara sa vrea, A. Oisteanu ne lasa sa intelegem ca Iohannis ar fi preferabil doar pentru ca electoratul majoritar roman sa dovedeasca (cui ?) ca si-a depasit xenofobia instinctiva ... ca am avea nevoie de un neamt pentru a iesi din starea de katastrofa..." Nu prea vad logica aci: ar fi doar o prostie panurgiana, un soi de bizar si idilic vot "politic corect" ca electoratul roman majoritar sa aleaga cu anasina oe cineva, nu pentru programul lui, ci exclusiv ca sa dovedeasca (cum bine intrebati, nitel retoric: cui ? Europei, lumii? fireste, nimanui, nici macar siesi!) ca nu e xenofob instinctiv! A.Oisteanu nu putea lasa sa se inteleaga o asemena gogomanie; pe de alta parte, el nu a vorbit nicaieri, dupa cunostinta mea, de xenofobia "instinctiva" a romanului (ori a vreunui alt neam), ci doar de una care se ia prin educatie, prin proasta invatare, un fapt omenesc-cultural. Aici era evidentiata, ceea ce ati remarcat, tentativa de manipulare din discursul lui Ponta. Pe un alt plan, in privinta necesitatii bilingvismului romano-maghiar in Transilvania (mai ales in judetele cu majoritate maghiara), votez cu dvs. cind spuneti ca "ar trebui intarit invatamintul liceal si universitar bilingv, in zonele de contact...". In schimb, binationalitatea cetatenilor romani de etnie maghiara nu poate fi in sine un rau, din contra, ar fi o dovada de civilizatie (sa fii dublu, triplu, cvadruplu: ungur, roman, neamt,francez... intr-un cuvint, european), daca si numai daca, si aici e pericolul, nu si-ar viri codita (adica mai ales prin judetele cu pricina) manipularea nationalista a unui guvern de tip Orban. Apropo de asta, merita recitita recenta interventie a d-lui GM Tamas de pe situl CriticAtac, prezentindu-ne programul politic al guvernului Orban, tot un semnal de alarma (inclusiv raspunsul lui Dorin Tudoran). Toate cele bune.
Vicentio B. 2014-08-05
Va citez : "Rareori mi-a fost dat să aud un discurs mai penibil, mai chinuit, mai populist, mai ipocrit ca cel al lui Ponta." . Ca analist de sistem, pot afirma argumentat, faptul ca, " discursul lui Ponta NU este un " DISCURS CHINUIT " pentru ca, pe deoparte, afirmatiile lui au continut dominant voit/ intentionat de CINISM + IMPOSTURA , iar pe de alta este o forma PATOLOGICA de anti - filosofie morala. Deosebit de aceasta, ca cetatean al Tarii , care are cea mai mare contributie financiara la U.E. si care , asa dupa cum stiti, se numeste BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND , adica in limba romana, Germania Federala, GERMANIA , iar locuitorii se numesc GERMANI, imi permit sa va rog , sa renuntati la notiunea aleasa de Dvs. "neamt" . Termenul ales de Dvs. are provenienta SLAVA, iar Romania este o tara LATINA. Sunt sigur ca MAGHIARILOR NU le face placere sa auda de " BOZGOR " , dupa cum nici Romanilor NU le face placere sa auda de ......! In cadrul U.E. termenul folosit de Dvs. " neamt " NU se regaseste. Imnul U.E. este reluarea din Simfonia I X , compusa de un GENIUL Omenirii GERMANUL Ludwig van Beethoven si nu de un neamt. Sper ca NIMENI sa NU faca speculatii rautacioase, iar Dvs. sa faceti precizarile /corecturile de rigoare.
Adrian Scurtu 2014-08-21
N-o lasi mai moale,stimabile?Nu de alta,dar vei schimba fata neamtului civilizat si politicos cu o parodie intepata si pretentioasa! Am trait peste 60 de ani in mediu polietnic si poliglot (sunt ardelean trait in Banat),am invatat germana (si) din acest motiv,dar nu am cunoscut niciun neamt,prieten sau neprieten,traitor in Romania,care sa se sifoneze ca-i spui neamt!Asta este termenul romanesc-ce-i daca e de origine slava?-izvor,cosita,dragoste,ibovnic etc. nu le mai folosim?Vei obliga BOR sa spuna spirit si nu duh,parinte spiritual si nu duhovnic etc.?O sa cazi in ridicolul dilemei tigan/rom.NU ASTA E PROBLEMA!
Vicentio B. 2014-08-06
@Ghita Bizonu. Deoarece NU sunt adeptul genului de aroganta/ignoranta/ cinism / impostura gen Ponta, am formulat rugamintea extrem de civilizata : " Sper ca NIMENI sa NU faca speculatii rautacioase ". Intre forma "am auzit ca ar fi Federannaya ...." si realitatea BRD, este o DEOSEBIRE cel putin egala cu diferenta dintre numarul de kilomentrii de autostrada din BRD (Germania ) si Romania. Exsita si o diferenta, cu caracter contradictie, in sensul cum unui BIZON, poate sa i se asocieze numele de "Ghita". Cum ar suna, spre exemplu : Ghita Ponta ? Pentru lamurirea necesara morala, am intrebarea : stiti ce inseamna Justizsyllogism "
Ghita Bizonu' 2014-08-06
Am auzit ca azi ar fi Federalnaya Gazpromaya Republika . Si neamt este la fel de incorect ca si german numai ca mai vechi. . Ca ei e Deutsch Adica nemti (tedeschi, boches ca german este un neologism!!)
Dan Culcer 2014-08-05
Domnule Daniel Ilea. Legarea spate la spate a celor doi candidati ar fi probabil, pentru mine, solutia. si aruncarea (metaforic vorbind, desigur) intr-un butoi bine pecetluit in mare, cu urarea sa fie descoperiti de locuitorii unei insule pustii (sic!). Deci alegerea intre acestia doi, nu e problema mea. Daca puteti sa-mi comunicati cine l-a inventat pe tovarasul Ponta si cine pe lutheranul nostru preferat, Herr Klaus Johannis, as putea avansa cu analiza si cu propunerile de tratare a maladiilor diferite, ale caror purtatori sunt cei doi. Candva ni s-a impus o alta alegere imposibila, intre Ciuma si Holera, intre Iliescu si Corneliu Vadim Tudor. Tot o falsa dilema era, construita de oastea propagandei de partid si de stat, pentru a intari orientarea oricum majoritara atunci, in favoarea lui Iliescu la al nu stiu catelea mandat. Electoratul din Romania —nu doar romanii voteaza, desi sunt majoritari, evident, in electorat—nu va sti ce sa aleaga sau va alege dupa criterii false. Cele evocate de Andrei Oisteanu. Cum putem alege intre potlogaria avocateasca a unui plagiator roman si afacerismul cu bunuri imobiliare din recuperarea proprietatilor unei organizatii naziste, in care Herr Klaus Johannis e implicat. Ambii sunt incompatibili cu rolul de candidati la presedintie. Situatia e mult mai grava decat calitatea sau defectul lui Johannis de a fi sas si lutheran sau incercarile hotomanului Ponta de a convinge ca romanul orotodox e mai bun. Ceea ce analizeaza de fapt dl Oisteanu este o manipulare electorala al carui autor este Victor Ponta. Aici suntem de acord. Aceasta manipulare este inacceptabila. Dar, poate fara sa vrea, Andrei Oisteaanu ne lasa sa intelegem ca Johannis ar fi preferabil doar pentru ca electoratul majoritar roman sa dovedeasca (cui?) ca si-a depasit xenofobia instinctiva sau ca s-a lasat manevrat cu ajutorul prejudecatii ca am avea nevoie de un neamt pentru a iesi din starea de Katastrofa in care a intrat Romania, dupa trrecerea prin etapa de criza a Katastroicai si iesirea din Ceaushima. Cum cred ca se stie, nu venirea dinastiei germane a salvat Romania de criza dupa 1848, ci actiunea energica si coerenta a marii burghezii nationale. Iesirea din criza s-a realizat prin depasirea ideologiei naive pasoptiste, in sensul modernizarii fortate si negocierii suple a raporturile internationale dupa Congresul de la Berlin. Atunci, ca si acum, care marile puteri au practicat o nerusinata presiune asupra unui stat suveran. Aici este asemanarea. Diferenta consta in calitatile si defectele celor doua burghezii. in Romania, dar si in alte state iesite din Tratatul de la Varsovia si The Council for Mutual Economic Assistance (Sovet Ekonomicheskoy Vzaimopomoshchi ) alias Comecom, burghezia mare si oligarhia iesite din Katastroica au comportamente si interese tipice pentru burghezia «compradora». Vanzatori de tara. Presiunea vine acum pe linia politicii «secrete» a UDMR, care -organizatie etnica ascunsa sub pielea unui pseudopartid polit
Luiza B 2014-08-05
Cred ca romanii il vor alege pe Johanis-Nu va onta religia si etnia.Avem noi optiui -
C-tin 2014-08-05
Cred ca Romania nu este suficient emancipata pentru a alege o femeie (de exemplu pe Monica Macovei) sau un sas in functia de presedinte de stat. Consider ca multi oameni simpli nu se (auto)informeaza si nu sunt informati, ci – din contra – dezinformati. Otrava si oamenii regimului din "epoca de aur" efecteaza in continuare. Agentul provocator Ponta si camarila lui vor sa sugereze ca Klaus Johannis este o primejdie pentru ortodoxia romanilor "buni" si "mandri" si ca sasul/neamtul/luteranul – mai bine duca-se-n Flandra sau Germania – nu-i (roman) bun (de presedinte de stat). Aceasta este numai una din metodele (securiste), de a discredita un contracandidat. Insa, poate este mai bine pentru Johannis, sa nu fie ales – ca, oricum, o sa-l faca praf.
camione 2014-08-05
o intrebare la care nu se poate raspunde cu da si nu. -nu=romanii incuiati, spalati pe creier; -da=romanii gospodari, cu valori crestine (sunt si atei care le respecta, sa nu inseli, sa nu furi etc -adica cam tot ce nu respecta Ponta)
R.S.Manor 2014-08-05
Ingrijorarea care se desprinde din acest excelent articol imi aduce aminte fraza lui Helen Keller:"It is a terrible thing to see and have no vision"
ion voicu 2014-08-05
nu am de adaugat decit foarte putin la acest foarte pertinent si substantial articol, si anume faptul ca mi se pare simptomatic faptul ca de la lansarea sa in viata publica, klaus johannis a incurajat grafia defectuasa a numelui sau cu "i" initial in loc de germanul "j". suna la fel si probabil il satisface pe romanasul verde de extractie medie, care accepta astfel mai usor un neamt "miticizat"/romanizat. altfel cine stie, incult si agramat cum este l-ar numi probabil "johannis". cu "j" romanesc la fel cum berea goldenbräu a devenit "goldenbrau" sau chiar "golden brâu"!
nu conteaza 2014-08-05
numele dansului cum este trecut in certificatul de nastere este cu "i". pe vremea aceea nu era acceptata scrierea numelor precum johann, johanna, johannis cu "j"
Ema 2014-08-05
Iohannis nu si-a romanizat numele ! Asa este in buletin, din cauza unei greseli functionaresti. Bineanteles ca normal ar fi fost ''Johannis'' ! Plina lumea de carcotasi !.......
M Dumbraveanu 2014-08-05
Grafia de care pomeniti (cu I) este corecta din punct de vedere administrativ, deoarece Iohannis asa este inscris in buletin. Explicatia este urmatoarea: grafia numelui de familie a fost alterata (romanizata) candva in primele decenii ale regimului comunist. Deci simptomul la care va referiti nu este al candidatului, ci al sistemului romanesc de stare civila de acum cateva decenii, respectiv al societatii romanesti.
Andrei Oisteanu 2014-08-05
Multumesc celor care s-au exprimat pe acest forum. Urmaresc postarile si voi aduce in curand cateva modificari/adaugiri la textul articolului. Situatia este fluida. Politicieni, jurnalisti si persoane publice isi spun opiniile pe tema in discutie. In urma cu cateva ore chiar si Biroul de Presa al BOR (care de regula tace) a dat un comunicat de presa in care dezaproba transant folosirea temei rligioase in campania electorala pentru prezidentiale. Vezi http://patriarhia.ro/biserica-dezaproba-confruntarea-politica-motivata-religios-6077.html . Dar, asa cum stim, este o distanta importanta intre "ce spune popa" si "ce face popa". Sa vedem cum evolueaza lucrurile. Multumesc pentru comentariu, d-le Dan Culcer. Aveam de gand sa va raspund, dar ma simt bine reprezentat de replica d-lui Daniel Ilea.
dusu 2014-08-08
romania este o tara construita tocmai in spirit etnico ortodox. este un subiect neplacut ptr rumini vinzarea etnicilor germani si evrei si de aceea ei se exprima´´s au dus,au parasit !´´in ce priveste ungurii,ruminii ii trimit in tara lor ptr ca au sosit prea tirziu in Transilvania.romii sint desconsiderati dintr un inceput.sint ptr rumini o rasa inferioara. in ce priveste ortodoxia,nu demult s a incercat impunerea ei ca religie nationala.oricum este preotimea de care comunistii s au folosit ptr formarea poporului.ea a fost sprijinita,celelalte religii dispretuite sau interzise.intre comunist si ortodox aproape nu gasesti exceptie. daca Johanis va candida,va fi un bun turnesol.incerc sa fac pe doamna omida,ha ha si spun:Transilvania inca nu a fost distrusa de tot si acolo va mai avea votanti,regatenii nu sint pregatiti ptr civilitatea occidentala
Vicentio B. 2014-08-05
@ Andrei Oisteanu. REACTIA Dvs. fata de cei care v-au citit/va citesc, denota, in opinia mea, forma necesara de dialog, cu continut moral, care ar TREBUI sa fie urmata RAPID si de alti jurnalisti. Forma "ce spune popa " si "ce face popa " are in Germania o forma mai concreta si anume: "predica despre apa si bea vin !". Dr. Ponta, desi nu e popa (asta ar mai trebui) practica, vizibil cu mare succes, acest gen de predica in relatia : CINISM + IMPOSTURA `= PONTA , devenita EPIDEMIE. Antidotul este Justitia, nu cea Divina, ci din partea Romanilor de buna credinta. Culmea este ca " UNII " isi doresc cu toti neuronii o astfel de epidemie, care inmultesc substantial / direct numarul de ACATISTE !
lola 2014-08-04
Este trist ca in Romania lui 2006 inca suntem in Evul Mediu... Abstractie facand de dl Johannis sau sau de oricine altcineva, ba chiar abstractie facand de contextul politic, nu imi pot altfel explica gandirea limitata: in loc sa ne gandim la binele tarii, de exemplu, sau binele unei comunitati daca ar fi vorba de primarie, sau binele unei familii cand e vorba de un cuplu nou, votantii/famlia au/are deseori prejudecati legate de etnie, religie, uneori (mai rar la noi) culoarea pielii, nici nu mai vorbim de sex... Ne impiedicam in tot felul de amanunte stupide si dam dovada inca o data cat suntem de inapoiati... Si, fie ca recunoastem, fie ca nu, BOR are o mare contributie in a tine acest popor intre anumite limite; deja imi imaginez populatia aruncandu-se orbeste intr-o anume directie (mai ales in mediul rural, dar constat cu tristete ca si in orasele mari exista aceasta tendinta, eu locuind intr-un oras mare), ca asa le-a zis preotul la slujba de duminica... Lipsa educatiei si amestecul religiei in treburile statului va contribui in continuare la decaderea din toate punctele de vedere a acestei tari. Romanii sunt prea flamanzi si impovarati de griji sa se mai gandeasca cum ne pierdem resursele, padurile, tinerii plecati la munca... Urmarile le vedem cu totii... P.S. Parca Teoctistul dinaintea lui Daniel nu era atat de avid de banet... Catedrala neamului mai putea astepta; daca e sa luam litera Bibliei, nu e nevoie de temple marete pentru a propovadui... Avem biserici mii si sute, aurite, poleite, si un popor in zdrente (prospera second-urile, dar mare noroc cu ele!), descult, flamand, needucat si bolnav!
Vicentio B. 2014-08-04
ADEVARUL ! tema in sine, daca ar apare in revistele din Germania, spre exemplu Spiegel, Stern, Focus, ar provoca O DICUTIE DE AMPLOARE, provocatoare de efecte nationale, din categoria filosofie morala. Biserica Catolica, Evanghelica, etc. ar interveni extrem de critic la adresa PLAGIATORULUI NATIONAL. In Romania functioneaza insa "ca uns " doctrina iipsei de respect moral ", dovedita ca atare ,din relatia CINISM + IPOSTURA = PONTA & Co. Deaceea articolul , excelent d.p.v. moral, devine in Romania, din pacate, o forma de "a bate apa in piua". ADEVARATA tema cu valoare nationala este: cum va arata Romania daca " VIITURA DEL PONTA " ajunge la bijuteria arhitecturala Palatul Cotroceni. Constat, evident cu mare regret ca, pana acum aceasta tema PRIORITATEA Nr. 1 pentru Romanii de buna credinta, ptr. Romania, a fost dezbatuta de ...NIMENI !
Liviu din Timisoara 2014-08-04
Ce-i dai domnule cu religia ? Vorba unui comentator de pe aici ...ce dati cu fumigene ? Ai vazut puscarias care sa nu se inchine ? Ia puneti in discutie teme economice, sociale ... ia sa vedem incotro .
Dan Culcer 2014-08-04
Stimate Domnule Oișteanu, orientarea discuției pe care o propuneți în jurul alegerii pe teme etnoreligioase mi se pare o fumigenă pe care o produceți. Nu știu de ce. În schimb Dv știți probabil foarte bine că în politică —chiar dacă factorul etno-religios, criteriu comunitarist are o anumită influență, totuși important este proiectul social — în cazul României și moral, pe care îl poartă candidații. Nu e pertinentă nici o metodă de măsurare a românității. ȘI NU ARE decât o importanță secundară acest factor care ține de mitologie, în schimb factorii sociali, morali și politici : cinstea, competența, intelectul, prinții electori care îl susțin pe unul sau altul (adică cine plătește campania și ce ambasade dau certificatele de bună-purtare!), ca și, mai ales proiectul propus și responsabilitatea asumată, sunt esențiale. Repet : nu știu de ce propuneți o falsă dilemă. Credeți că e corect intelectual și moral acest soi de deturnare a atenției spre false dileme ? Sau să dați importanță excesivă mentalității primitive pe care o reprezintă. Alogenizarea adversarului este o tehnică de manipulare, cum ați scris. Desigur. Dar și ignorarea subiectului alegerii, reforma radicală a României este o manipulare. Aștept analiza acestui aspect. Dan Culcer
Daniel Ilea 2014-08-04
Nu, domnule Dan Culcer,nu e aici nici o "fumigena", nici o"deturnare" ori "falsa dilema", cum spuneti," ci un semnal de alarma, in aceasta subtila si lucida analiza: Ponta (mai degraba sfatuit de vreun consilier smecher si bun psiholog al maselor si al clericilor) se tine de poante, joaca, deci, tare cartea mesajului subliminal in strategia celor doua tablouri-planuri: face, in aparenta, pe "politicul corect", tragind simultan (si zaftos) cu ochiul BOR-ului - adica:da, vai de mine, sa pofteasca, poate cistiga si neamtul luteran, dar nici cu mine nu trebuie sa va fie rusine daca cistig, chiar nu aveti a va rusina sa ma votati, asa cum nici mie nu mi-e rusine ca sunt, ca si voi, roman crestin ortodox! Intr-o socitate democratica, adica laica, oamenii politici n-au dreptul sa joace, ca intr-un stat fundamentalist, pe imaginarul religios. Reforma despartirii statului de institutia religioasa, adica laicizarea societatii, e o necesitate a Romaniei de azi. Asta nu poate fi e o fumigena. Manipularea unei parti din electorat (mai ales de la tara) nu e nicidecum o bagatela. In ce priveste necesitatea unor noi programe politico-sociale, suntem cu totul de acord. E punctul fierbinte.
Maria R. 2014-08-04
Iata cum ajung oameni de buna credinta sa considere ca au dreptate cei care vorbesc despre vreo forma de vot censitar! In AD 2014,o tara europeana,trecuta si prin furcile ucigas-exclusiviste al comunismului,sa ajunga pusa in fata optiunii,vezi-Doamne,ortodoxie versus cealalta credinta...
mrjack 2014-08-12
Ar fi un mare castig pentru natiune sa valoreze votul lui e.g. Becali mai mult decat al tau, nu-i asa?... Cum pot niste oameni care o tin langam cu valorile occidentale sa o tot dea inainte cu votul cenzitar ma depaseste.
DanT 2014-08-04
Mi-amintesc de niste alegeri locale la Cisnadie, langa Sibiu. Germani, tot 1%. In turul II se luptau candidatul PSD si cel al FDGR, amandoi fiind sasi. Principala tema de dezbatere erau arborii genealogici ai celor doi: cine dovedea ca este mai sas, devenea primar!
Marcel 2014-08-05
Excelent exemplu. Sper sa se aplice si la alegerile presidentiale din noiembrie.
MIHAI 2 2014-08-04
@Dan T ....EXCELENTA......Va ofer ca recompensa o observatie IN PREMIERA . Dupa estimarile mele in industria media din Romania lucreaza vreo 500 000 de oameni ai muncii , dintre care vreo 300 000 sunt mobilizati pe frontul Anti-Ponta. Ca urmare au aparut in ultima saptamana 300 000 de cugetari, eseuri si articole pe tema persecutarii non-orthodoxului Johannis. Alte 300 000 de opere de aceeasi factura anti pontiana au fost dedicate CALULUI TROIAN TARICEANU cu care Ponta submineaza frontul monolitic ca fularul al DREPTEI. Partea haioasa e ca Tariceanu nu e Lutheran , dar nici Ortodox ci Catolic. Dupa ce le-am amintit acest detaliu probabil ca voi mai citi 300 000 de chemari la Cruciada .....lutheranii lui Johanis si neoprotestantii penticostali ai lui Funeriu se vor inclesta cu crestinii istorici ortodocsi PSD si catolici liberali tariceni. Partea amuzanta e ca partidul lui Tariceanu , desi catolic in substanta se numiste Reformator ....ceea ce trimite la Martin Luther-ul lui Johannis. Peste toate mai e si Gadea Adventist de ziua a saptea ....asa ca musai ca Tucescu sa treaca la Martorii lui Jehova , iar doamna Pora la mormoitori.
BASCA 2014-08-04
Romanii, ca sa zic asa, cum ne place in tampenia noastra sa generalizam,sunt inculti si prin urmare usor manipulabili.Normal ca Ponta cu strategii lui neocomunisti de baroni rosii,speculeaza fiorul evlavios al ortodoxului cel plin de piosenie daca are de primit ceva.Mare parte din ortodocsii nostri n-au nicio treaba cu religia, cu dogma, cu traditia bisericii,sunt doar niste ducatori la biserica unde clevetesc si se impauneaza care mai de care cu varii interpretari ale manifestarii religioase,mimetism,neopaganism,lucruri dupa ureceche,credinta in invierea mortilor ioc,ca vorba lor,mortul de la groapa nu se mai intoarce.In nemernicia lor vor specula masiv pesedistii,confesiunea proepinentului,chiar daca BOR pierde pe zi ce trece membrii in favoarea confesiunilor neoprotestante.Cand era in fundatura,tara asta a adus Domn strain,nu ca Johannis ar fi strain, dar asa ca idee.Ce-i interesant la noi, este ca tare ne mai place sa ne dam prin mahala cu mertanu sau cu bmw-ul.
Adrian Rusu 2014-08-04
Perfecta, analiza ! Mai adaugati cochetariile unei parti a intelectualitatii cu BOR, sub camuflajul -altfel, onorabil- al ,,ortodoxiei,,. In felul acesta veti avea o imagine mai buna a infectiei post-sovietice, care continua azi prin BOR. Ponta nu are scrupule sa scurme prin gunoaie, dar sunt o multime de opozanti politici de prim plan (de ,,dreapta,, zic) care isi alimenteaza ,,gandirea,, din aceleasi surse.
Valeria 2014-08-12
Domnule Oisteanu, incerc sa gasesc epitetul potrivit pentru a descrie impresia pe care mi-a lasat-o articolul dumneavoastra. Sa spun ca este de o cerebralitate care poate sa doara pe unii dintre conationalii mei, mi se pare un fel de "understatement", dar asta e... Felicitari! Personal, desi sunt crestin-ortodoxa - sau poate tocmai de aceea, nu-i asa? - voi vota cu toata inima orice cetatean roman care imi poate dovedi in limite rezonabile, atat cat se poate dovedi acest lucru, ca este devotat tarii in care s-a nascut, are propensiune spre a lucra in slujba cetatenilor care l-au ales, precum si a celor care nu l-au ales, nu sunt de aceeasi confesiune sau etnie, si care RESPECTA CONSTITUTIA ROMANIEI. Orice altceva este discurs ieftin. Cat despre dilemele religioase, mi-as dori tare mult ca BOR sa fie partener REAL al sistemului de educatie si sa ajute acest popor sa se elibereze odata pentru totdeauna de chingile intolerantei si barbarismului medieval.
Boris Marian Mehr 2014-08-04
Prietene Andrei Oișteanu, mereu am apreciat modul obiectiv si echilibrat de a pune chestiuni delicate în ecuații bine gandite. Sper să fie bine intelese cele afirmate aici - ne aflam intr-un secol al civilizatiei avansate.
Total 73 comments.
Recomandari
3949
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22