Arhivă PDF începând din 1990 I Abonamente Revista 22 I Access Abonați PDFMilioane de români: despre populism şi iresponsabilitate
2012-08-14
85

Nu poţi susţine prin vot – şi în ciuda evidenţei publice covârşitoare - o bandă de infractori şi sociopaţi ce vor să pună stăpânire deplină pe ţara ta şi, în acelaşi timp, să te pretinzi cetăţean patriot, cu discernământ intelectual şi o judecată moral-politică funcţională.

Până acum câteva săptămâni era vorba des­­pre ceea ce în economia politică cons­ti­tu­ţională ­se numesc supermajorităţi: „90% din populaţie care s-a săturat vrea, cere etc.“. Acum, post-re­fe­ren­dum, când s-a dovedit că eva­­luarea magnitudinilor ma­jo­ritare nu e chiar aşa de sim­plă (fapt care, de altfel, tre­buia să fi fost ştiut de la bun început de către orice licenţiat în Wikipedia), s-a trecut la vorbitul în numele a „8 milioane (sau 7 sau 6 mi­lioane) de români ca­re...“ etc. În subtext, tot te­ma majoritarianistă. Suntem sub un ade­vărat asediu al apostolilor numerelor mari - voci auto-selectate să exprime gândurile şi sentimentele majorităţilor politice din ţa­ra noastră.

Cum nu este clar dacă apostolii în cauză înţeleg ce spun de fapt, să formulăm noi cele trei teze po­litologice pe care ei le susţin im­plicit şi pe care le-au făcut să fie de mare actualitate zilele acestea:

1. Opinia majorităţii este necesarmente co­rectă şi este obligatoriu să fie respectată.

2. Opinia majorităţii poate fi convertită în mod natural în „voinţa poporului“ – altfel spus, ceea ce crede şi vrea o majoritate es­te în mod automat voinţa naţiunii şi in­teresul naţional.

3. Convertirea, revelarea şi concretizarea fă­ră dubii a opiniilor şi preferinţelor ma­jorităţii are loc în procesul de votare - adi­că votul este instrumentul nemijlocit şi incontestabil prin care se agregă şi for­mu­lează în mod lipsit de echivoc voinţa po­pu­lară şi interesul naţional.

Sunt trei teze pe care le găsim discutate în deschiderea oricărei lucrări serioase de­di­cate raportului dintre democraţie, li­be­ra­lism şi statul de drept. De pildă, în lucrări clasice şi celebre precum Liberalism ver­sus Populism: O confruntare între teoria democraţiei şi teoria opţiunilor sociale, a lui William Riker, sau Constituţia li­ber­tăţii a lui F.A. Hayek.

În fine, place sau nu, suntem sau nu con­ştienţi de asta, aceste teze, luate în con­juncţie, definesc esenţa doctrinei do­mi­nante în discursul public şi retorica po­li­tică în România: populismul. O doctrină primitivă intelectual, dubioasă moral şi pro­fund periculoasă politic. A trebuit să vină marea criză generată de lovitura se stat din 2012, ca dimensiunile ravagiilor făcute de această doctrină nefastă să de­vină evidente cu ochiul liber.

Abia acum ne dăm seama cât de puţin în­ţeleasă şi apreciată era de fapt doctrina alternativă, doctrina liberală a statului de drept. Abia acum ne dăm seama cât de ma­re este numărul celor care nu dau doi bani pe sistemul complex de instituţii şi proceduri care organizează procesele de decizie şi acţiune colectivă în vederea pre­zervării libertăţii şi egalităţii cetăţenilor în faţa oricărei forme de abuz de putere. Abia acum realizăm cât de mulţi formatori de opinie români (şi odată cu ei publicul lor) habar nu au că esenţa libertăţilor de­mocratice occidentale nu vine în primul rând din vot, ci din sistemul complex de instituţii şi proceduri ce se interpune în­tre, pe de o parte, societate şi, pe de altă par­te, puterea brută şi de­cizia arbitrară şi abuzivă ce poate veni fie de la un individ, un grup, o clasă so­cială sau de la o ma­jo­ritate democratică.

Ceea ce am văzut în ultima lună în România a fost nu doar o lovitură de forţă la adresa statului de drept ca instituţie, dar şi un asalt pe frontul intelectual şi re­toric la adresa ideologiei şi culturii aso­ciate acestuia. Am văzut o încercare de jus­tificare publică a loviturii de stat prin­tr-un apel direct, rudimentar şi agresiv la tezele centrale ale populismului.

Este adevărat că atât politicienii pucişti, cât şi jurnaliştii asociaţi lor au interpretat partitura populistă în mod spontan, fi­zi­o­logic. Adică fără să aibă clar bine în minte ce fac. Populismul lor a emanat, s-a ma­ni­festat fără premeditare. Floarea inte­lec­tu­alităţii colaboraţioniste însăşi nu a părut să fie într-o situaţie fiziologic diferită. Fap­tul că i-am văzut folosind noţiunea de de­mocraţie pentru a avansa ceea ce era de fapt o poziţie populistă nu a făcut decât să întărească latura edificatoare şi amuzantă a lucrurilor. Edificatoare pentru că eram avertizaţi din literatura clasic-liberală pri­vind înclinaţia agresorilor statului de drept de a folosi noţiunea de democraţie pentru a ataca domnia legii – adică am avut parte de un studiu de caz pe viu. Amu­zant pentru că distanţa dintre ceea ce făptaşii credeau că spun şi ceea ce spu­neau de fapt - fără să înţeleagă prea bine ce şi cum - era prea evidentă ca să nu stâr­nească un zâmbet.

Dar să trecem la chestiuni mai concrete: 1) ce e rău cu tezele populiste de mai sus şi 2) dacă trebuie să ne pese de milioanele de cetăţeni care au votat întru susţinerea puciului şi puciştilor.

Tezele în cauză sunt esenţialmente greşite. Sunt punctul sau nivelul zero al culturii politologice. Mai jos de atât nu se poate. Cine crede în tezele respective, cine nu a înţeles sau auzit că cele trei sunt teoretic eronate şi practic periculoase are o pro­blemă cu înţelegerea sistemului politic din care face parte sau, mă rog, pe care îl do­reşte implementat în ţara lui. Dacă se mai şi pretinde specialist în ştiinţe politice, atunci are mai multe probleme.

Dacă ideea că votul nu revelează direct şi nemijlocit preferinţele „poporului“ presupune o mi­nimă cunoaştere a concluziilor literaturii de specialitate (so­cial choice, public choice şi constitutional political economy) din ultimii 40 de ani (literatura ce a regândit şi redefinit pro­fund ideile tradiţionale despre natura şi sta­bilitatea majorităţilor democratice, pre­cum şi despre natura şi semnificaţia vo­tului şi a fenomenului electoral într-o de­mocraţie), limitele ideii că „opinia ma­jo­rităţii este necesarmente corectă şi este obligatoriu să fie respectată“ nu presupun pentru a fi înţelese decât un singur lucru: bun-simţ.

Să luăm un exemplu ipotetic: o ţară de aproximativ 20 de milioane de locuitori. Vreo 5 milioane decid să susţină demersul unui grup infracţional organizat care vrea să distrugă statul de drept, să mo­no­po­lizeze toate pârghiile de putere şi să pună în fruntea ţării un psihopat, în acest pro­ces aruncând în aer echilibrele macro­eco­nomice şi instituţionale ale economiei na­ţionale. Cele 5 milioane îşi exprimă prin vot opţiunea.

Întrebare: este opţiunea lor necesarmente corectă şi este obligatoriu să fie res­pec­tată? Dar dacă sunt 7 milioane? Este op­ţi­unea lor necesarmente corectă şi este obli­gatoriu să fie respectată? Dar dacă sunt 10 milioane? Dar dacă sunt 15 milioane? Avem aici nişte întrebări interesante. Bunul simţ dă un răspuns. Logica populismului, un al­tul.

Trebuie să ne pese de milioanele de ce­tă­ţeni care au votat în favoarea puciului?

Răspuns simplu: nu. Nu ar trebui să pre­ocupe în sensul că cineva ar avea vreo res­ponsabilitate politică sau cetăţenească anu­me faţă de ei. Este dreptul lor să aibă ce opinii vor. Statul de drept asigură asta. Chiar şi atunci când aceste opinii merg îm­potriva statului de drept, avem obligaţia să respectăm drepturile constituţionale ale acestor indivizi. Dar nu mai mult.

A spune că trebuie să le respectăm nu doar dreptul, dar şi opinia este deja prea mult. O opinie ce validează brigandajul po­litic, impostura şi trădarea naţională nu trebuie nici măcar să viseze respectul, cu atât mai puţin să-l ceară. A mai avea pre­tenţii politice, doleanţe şi revendicări, du­pă ce ai vrut să arunci în aer ordinea cons­tituţională şi alianţele strategice ale ţării tale, nu este un act politic, este Tupeu pur şi simplu. Cu majusculă.

Deci, răspuns simplu: aceste milioane nu ar trebui să ne preocupe în sensul că ci­neva ar avea vreo responsabilitate faţă de ei în termeni politici sau civici. Nimeni nu le datorează nimic, în afară de drepturile lor constituţionale. Drepturi pe care, de altfel, le-au abuzat pervers şi sinistru. În plus, ce opţiuni avem? Să spunem că au şi ei dreptatea lor, că adevărul e undeva la mijloc între statul de drept şi lovitura de stat, între infracţionalitate organizată şi dom­nia legii, între normalitate atitudinală şi psihopatologie individuală transformată în problemă social-politică naţională?! Im­posibil. Asta este. Înghiţim, închidem ochii şi mergem mai departe.

Totuşi, o preocupare ar trebui să existe: oamenii aceştia ar trebui să ne preocupe în sensul că s-a dovedit cu această ocazie că un număr de 7 sau 6 sau 5 milioane, câţi vor fi ei cu adevărat, se fac purtătorii unor vulnerabilităţi ce reprezintă un ade­vărat pericol civic şi politic pentru statul român şi restul populaţiei. Convieţuim cu câteva milioane de oameni care se pare că, fie din a) lipsa de discernământ in­te­lectual, b) imaturitate şi grave carenţe de caracter sau c) deficit de spirit civic şi pa­triotism, sunt gata să se arunce în braţele oricărui infractor, psihopat sau puteri stră­i­ne care le face promisiuni ce rezonează variilor lor doleanţe, aspiraţii şi frustrări.

Cele de mai sus pot fi interpretate ca vorbe grele. Ar fi greşit. Sunt pur şi simplu o constatare fap­tică. Lipsa de informare nu mai este azi o scuză pentru com­portamentul acestor oameni. Nu poţi sus­ţine prin vot – şi în ciuda evidenţei pu­blice covârşitoare - o bandă de infractori şi sociopaţi ce vor să pună stăpânire de­plină pe ţara ta şi, în acelaşi timp, să te pretinzi cetăţean patriot, cu discernământ intelectual şi o judecată moral-politică func­ţională. Nu merge. Ceva e în ne­re­gu­lă.

Dacă sună dur, nu este problema celui ce spune lucrurilor pe nume. Este problema celor în cauză, prinşi în conivenţă elec­toral-referendară cu cabala puşcăriabililor pucişti şi ai lor lideri, unul şi unul, de toată fala. Iar dacă observaţiile de mai sus sunt incorecte, reprezentând o conjectură mult prea dură, atunci să corecteze ceea ce e de corectat cei în cauză. Nu e treaba noastră să găsim scuze şi circumstanţe ate­nuante pentru ei. Nici dacă sunt 1 milion, nici dacă sunt 2, nici dacă sunt 9. Nu nu­mărul contează aici. Contează altceva.

Întrebarea este: îşi dau ei seama măcar în al 12-lea ceas de asta? Sau nu? //

TAGS :
Comentarii
Mihai 2012-09-01
Articol scoala. Multumesc
geo 2012-08-20
Cu tot respectul si pentru autor si pentru articol, in acest moment, strict in acest moment, NUMAI CEI CARE CUNOSC DEJA ACESTE PRINCIPII SI IDEI ACHIESEAZA LA ELE. Ceilalti ori n-au rabdare sa citeasca, ori pur si simplu n-au un nivel intelectual suficient necesar pentru a intelege. Lucrurile ( pentru cei care nu pricep inca si care sunt foarte usor de captat si manipulat) trebuie explicate mai simplu si de la radacina principiului. Cam asa:
gheorghitazbaganu 2012-08-18
Unde nu sunt truisme sunt sofisme si argumente la autoritate. Nu e in regula pt un semimatematician. Sigur ca nu orice se poate [une la referendum. UNele chestiuni sunt prea complicate (un exemplu didactic de referendum ilegitim a fost cel din 2009, cuplat cu alegerile prezidentiale) oar altele stim ca ar fi catastrofale (de ex: sunteti de acord cu pedeapsa cu moartea). Razboiul din Bosnia a fost cauzat de un referendum. Dar nu acesta de acum. INtrebarea e clara: il mai vreti pe Baescu? Tara a zis ca NU. Ce e gresit aici? Aici Opinia majorităţii este necesarmente co­rectă şi este obligatoriu să fie respectată. Orice sofisme ne-ar zice Hayek, Asa, de chestie: ar fi bine ca Aligica sa nu mai foloseasca pluralus majestatis. El emite un punct de vedere si atat, cu nimic superior celui al tatei Veta.
Moshu 2012-10-28
Domnule gheorghitazbaganu, ma indoiesc ca tata Veta ar fi in masura sa aiba o viziune si mai ales o intelegere a realitatii la nivelul acestui articol, iare daca ar fi capabila sa se ridice dpdv intelectual la nivelul autorului, atunci, pur şi simplu n-ar mai fi tata Veta. Din păcate, tata Veta nu va avea niciodată capacitatea de a intelege ca tema reală a acestui referendum n-a fost nici pe departe "Il mai vreti pe Basescu?", ci "Ne ajutati sa-l doboram pe cel care nu ne lasa sa casatram Justitia?" Se pare ca nici dv. n-ati inteles acest lucru
dan2 2012-08-19
"Tara a zis ca NU". Numai o parte din TARA.
opinie personala 2012-08-18
Marea problema este unul din marile paradoxuri ale naturii,,prea putini oameni reusesc sa isi foloseasca potentialul interior. Romania este in proportie uriasa o masa amorfa umana manipulata in mod grosolan de niste exemple crase de viclenie,,,,,sa nu se confunde niciodata viclenia ca ar avea atributuri de inteligenta... Mai pe romaneste,,articolul d-voastra prinde doar la oamenii atenti la procesele de luciditate care se produc in orice fiinta umana-.la prosti nu.
Io constat 2012-08-18
mi-a placut asta cu ,, Romania ese in proportie uriasa o masa amorfa umana manipulatain mod grosolan de niste exemple crase de viclenie" !Cred ca ati avut in vedere mobilizarea taranilo analfabeti si bolnavi r in primul razboi mondial pentru a-si da sufletul pentru tara! Ce bine ca tara are intelepti precum dumneavoastra!
grigore 2012-08-17
In primul rand tara e sub alti infractori. In al doilea rand era foarte util mai draga mai sa fi citat un autor roman nu-i asa?. In al treilea rand faptul ca nu e respectata o optiune a unui concetatean de-al tau e o incalcare a unei reguli intr-o democratie viabila nu-i asa?. Ar mai fi de adaugat ca intr-o tara in care se fura la drumul mare unii nu fac decat sa fure timpul...Oamenii poate se mai agata de vot pt ca e un lucru neatins de altii si pe care il hotarasc singuri. Oricum exista viata si dincolo de hoti. Cum poti sa iti dai cu parerea de peste ocean din siguranta cuvintelor scrise intr-o carte fara sa te utii pe geam sa vezi daca ploua sau daca e noapte sau sa te ciupesti sa vezi daca nu dormi ..poti sa iti demonstrezi furia impotriva oricui(a tarii tale de exemplu) inchizand cartea cu zgomot, inchis in camera, singur cu gandurile tale...Numa bine
Z(Exist) 2012-08-17
Pentru SILVIA Draga Silvia (daca -mi permiti sa-ti zic asa), te tot intrebi de ce trebuie sa suporti consecintele votului? Parerea mea este ca nu trebuie sa-ti suporti decat aroganta si lipsa de spirit "fairplay" democratic. Pana la urma ce clameaza Basescu si PDLu e ca voi sunteti mai multi decat cei 7 mil. Asa e! 18-8(cati au participat) = 10 DECI? Care-i problema ? Vrei democratie sau il preferi pe HITLER, Ceausescu Stalin...?
silvia 2012-08-18
In nici un caz nu am un sentiment de fair play fata de interlopii din Cluj care mana la vot saracii de la gropa de gunoi a orasului. Fara a lua in calcul procesul metal care determina o optiune votul meu este egal cu votul unui interlop sau cu dexteritatea unei maimute care si ea poate introduce o hartie intr-o cutie.
stefy 2012-08-17
discurs a la Rica Venturiano! Asta cu ,, Iar dacă observaţiile de mai sus sunt incorecte, reprezentând o conjectură mult prea dură, atunci să corecteze ceea ce e de corectat cei în cauză. Nu e treaba noastră să găsim scuze şi circumstanţe ate­nuante pentru ei" e mortala! Aduce cu ,, ori toti sa muriti, ori toti sa scapam"!Daca inteleg eu bine din tonul dumneavoastra profetico- apocaliptic, nu va mai fi viitor! Bine ca cerinţele de adevar deduse din inaltul cerului au fost respectate la sange de puterea feudala a presedintelui Basescu, mai ales in respectarea art.85 al.1, cand, pe baza lui fura numite guvernele boc 1 pana la 4 si guvernul Croitoru! Si ma bucur tare mult cand la fraudele din 2004, 2008 si 2009 ati stat in biblioteca si ati citit Hayek, iar la fraudele de la ambasada de la Paris l-ati studiat pe Riker. Cat priveste ideea de sacrificiu a elitei in criza, ati considerat ca zambetul presedintelui la reducerea salariilor cu 25 la suta exprima sacrificiul propriu al celui in cauza, prin intermediul caruia se trece din profan in sacru. Apropo! stiati ca argumentul dumneavoastra cu cifrele l-a folosit Lenin cand a propus dizolvarea Dumei? In discursul pretins de adevar se vede bretelele puterii ! Si nu stiu cum se face ca intelectualii de curte, atunci cand puterea se pierde atrag foarte serios atentia ca ,,patria e in primejdie"!
Aligicatorul 2012-08-17
Ne facem ziaristi! Aparam democratia...de la caldurica, nu afara pe baricade...si mai sta si prost cu logica. D-le Aligica, pai daca tot o dati cu respectatul legilor, cu statul de drept, cu democratia...cum ramane cu afirmatia ca si daca votau 15 milioane contra lui Base, tot nu trebuie respectata optiunea lor, pentru ca e gresita??? Ori e democratie or nu e? Putem instala o dictatura a intelectualitatii -credeti ca e mai buna ca cea a prostimii? Eu inca ma intreb:in Tara asta a noastra, chiar nu putem gasii oameni mai buni ca Ponta, Basescu, Antonescu si alte nulitati? Cu respect! Ali G Catorul
Liviu din Timisoara 2012-08-17
Se spune despre ponta ca este un mincinos . Am indoieli. In minciuna, cel putin la nivel inalt, se impune o doza serioasa de inteligenta; dovada - Felix Guzganul. Nu,la ponta nu s-a incheiat procesul de mielinizare la nivel de celula nervoasa: cu alte cuvinte, inca nu este matur. Dovada : vine fostul doctor in drept si le transmite oamenilor ca usl-ul ii " va apara de abuzururile procurorilor". Care procurori sunt si ei curiosi cum voteaza in nu stiu care targ dublul populatiei ... Neamestecul politicului in actul de Justitie ? Adica voi, lichelelor, vreti sa destituiti un om prin fraude ? Una este sa-si faca unii sau altii campanie elctorala dand una mica la birtul din coltz, alta este sa invoci incalcarea legilor de catre Presedintele Romanaiei, incalcandu-le tu. Hotzul striga " Hotztul !" .
silvia 2012-08-16
Inca o data ma bucur sa citesc articolele dumneavoastra. Pentru ca imi aduc clarificari la intrebari la care nu aveam raspuns. Pentru inceput doua chestii amuzante: 1) raspunsul la ultima intrebare il gasiti in toate comentariile negative sau pur si simplu stupide; sunt unii care nu se vor trezi nici in al 12-lea ceas (inclusiv oameni educati care citesc 22); 2) deja ati facut istorie cu boicotul si postacii USL va urmaresc si va penalizeaza pe toate site-urile. Intrebarea la care nu gaseam un raspuns era "de ce trebuie ca eu, cetatean corect si educat sa suport consecintele votului exprimat de oameni needucati, sau necinstiti pentru ca isi vand votul sau voteaza de mai multe ori?" Primul raspuns care mi-a venit in minte a fost din cartile invatate: intrebarea este nelegitima, trecerea de la votul censitar sau de la votul elitist la votul universal a fost un mare progres democratic. Ok, asta inseamna ca votul lu' tanti Veta de la coada vacii este egal cu votul unui licentiat in stiinte sociale. Accept asta, cu conditia ca, a doua etapa a progresului democratic sa insemne responsabilitatea si corectitudinea candidatilor politici. Adica cei inscrisi in lupta politica sa nu manipuleze constiinta lui coana Veta impotriva mea. Asta inseamna ca, clasa politica sa fie responsabila, sa foloseasca regulile democratice cu buna credinta, fara sa incalce legile, fara sa minta si fara sa manipuleze categoriile care nu au acces la educatie, la informatie, impotriva celor care, educati fiind, sunt mai critici si mai pretentiosi in optiunile lor. Asta inseamna ca puterea politica sa nu deturneze functiile statului in favoarea sa si impotriva cetatenilor. Tehnicile de manipulare au fost utilizate cu cea mai mare perfidie si am auzit justificari de genul: ce ii pasa lui coana Veta de la coada vacii de plagiatul lui Ponta? Ce intelege ea din asta daca abia stie sa se inscaleasca? Sau, Antonescu este gol pe dinauntru dar vorbeste mult si prostimea, daca nu intelege, zice "ce destept e asta". Pornind de la aceste discutii pe care le-am avut cu altii mi s-a nascut intrebarea: de ce trebuie eu sa suport consecintele prostiei unora si ale cinismului penal al altora. Si inca o intrebare, oare cei care si-au pierdut luciditatea si liberul arbitru se vor trezi macar la realitate cand isi vor face bugetul familiei peste o luna, peste doua, peste trei ? Raspuns conjugat cu autorul: votul celor care sustin o putere neligitima, samavolnica reprezinta un raspuns viciat la problemele cetatii. Vina cea mai mare apartine insa celor care deturneaza jocul democratic prin minciuna si manipulare. Intrebarea mea ramane: eu ce vina am? Pentru ce platesc eu impozite de 50.000 lei anual? Pentru salariul lui Ponta si al lui Antonescu? Pentru pensia sociala a lui coana Veta? Pentru ca ei sa foloseasca "democratia" impotriva mea?
Maria R. 2012-08-17
Mare dreptate aveti,Nemo67! Problema este,intr-adevar,"confuzia morala, lipsa rigorii etice". Cand cineva,persoana insemnata,afirma tare si cu dictie,ca scoala romaneasca scoate numai tampiti,personalitati aflate la un pas NU au reactionat nicicum-o fi fost moral ca primul cetatean al tarii sa scoata asemnea perle in spatiu deschis,in auzul tuturor,prosti ,lenesi,destepti,vrednici,de-a valma? Si mai sunt multe exemple. Probabil ca de la umbra cozonacului,lucrurile pot fi acceptate si asa.
Nemo67 2012-08-17
Bineinteles! Uneori Veta de la coada vacii are mai mult bun simt decit un intelectual rasat ca Emil Hurezeanu sau Stelian Tanase. Nu educatia formala (sau lipsa ei) e marea problema in societatea romaneasca, ci confuzia morala, lipsa rigorii etice.
Felix 2012-08-16
Discutam cu un coleg, el de stanga eu de dreapta, el republican io monarhist. Amandoi de acord ca democratia e raul cel mai mic in lumea in care traim, amandoi de acord ca statul de drept e singurul care asigura functionrea democratiei. Si are o remarca geniala: "Stii ce e prost cu ideile ce implica votul cenzitar? Ca la ora asta, daca iei numai oamenii educati, sau numai pe cei bogati, sau orice criteriu, vei vedea ca fac acelasi numar de prostii si uneori aceleasi tampenii ca si oamenii fara carte si fara avere" Si daca ma uit la managementul din firma noastra (foarte departe de Romania, din fericire) constat ca are dreptate. Proportia de imbecili e aceiasi in orice sector al societatii. Ca si proportia de oameni de treaba. Problema e ca in Romania imbecilii sunt 1) mult mai vocali decat prin alte parti, 2) mult mai multi
Nemo67 2012-08-16
Un articol excelent. De curind ajunsesem la o concluzie asemanatoare, gindindu-ma la cunoscutii si prietenii (cu educatie si acces la informatii) care in mod liber au hotarit sa voteze DA la referendumul-circ. Daca ei sint de acord sa-si suspende bunul-simt si inteligenta fiind de acord cu un plagiator demonstrat, un turnator dovedit, un impostor isteric si niste parlamentari anchetati de DNA, daca ei isi inchipuie ca aceste personaje sint agentii dreptatii si adevarului, daca ei nu vad intreaga hidosenie din spatele actiunilor USL, daca asta e Romania in care ei vor sa traiasca, n-au decit, e optiunea lor. Dar sa nu-mi pretinda sa le tratez optiunile politice cu respect si sa nu se prezinte in fata mea ca oameni inteligenti si patrioti, pentru ca nu sint.
Gheorghe 2012-08-19
Domnul Aligicatorul, daca lumea s-a saturat sa voteze raul mai mic, atunci ce fac? Voteaza raul mai mare. Aici e problema. Sunt de acord cu dvs re. votul de departe, dar nu pentru presedinte. Pentru parlamentari, ok. Pentru primari, ok. Dar nu pt presedinte. Acela e al tuturor romanilor, oriunde ar fi.
Aligicatorul 2012-08-18
Absolut pertinent comentariul despre "Veta de la coada vacii", cat despre prietenii dumneavoastra: acesta este quintesenta democratiei: libera alegere. Pe scurt: are trebui sa le tratati optiunile cu respect, daca vreti sa afirmati ca iubiti democratia. Problema cea mare e ca eu in locul lor nu pot alege: Ponta/Antonescu sau Baseascu - amadoua optiunile sunt cat se poate de rele pt Romania (si cred ca lumea s-a saturat de a alege raul cel mai mic - o facem de atatia ani). O alta opinie e legata de faptul ca multi "forumisti", inclusiv autorul articolului, sunt romani plecati din tara, ca si subsemnatul. Dragi concetateni din diaspora, e bine ca ne exprimam si ne intereseaza patria muma, dar ce drept mai avem noi sa hotaram soarta celor de acasa, votand in alegeri sau referendum-uri? Daca am plecat de acasa si ne-am stabilit in strainatate, sa-i lasam pe cei de acasa, buni sau prosti, sa-si decida soarta. In 12 ani plecat de acasa, din acest motiv nu am votat nici o data (nb: votez in alegerile din Anglia pt ca sunt cetatean Roman si britanic), dar simt ca nu am nici un drept sa votez pt cei de acasa. Am plecat-mi-am ales alta soarta si totdeauna o sa ma interesesze si doara despre ce se intampla in Romania, dar nu simt ca am dreptul sa le decid soarta celor ramasi acasa. Un sfarsit de saptamana placut! Ali G Catorul
Cristian 2012-08-16
O alta perspectiva: De doua bacalaureate ne aflam in teribila nedumerire cu privire la notele (greu de numit "note") primite de generatia tanara, cea care ne va asigura progresul ca neam peste vreo 10-20 de ani. Si anume: sunt ei, acesti tineri, analfabeti, incapabili de o minima exprimare, de un minim rationament coerent, cat sa le aduca promovarea sau macar picarea cu cu 4 sau 5 iar nu cu 1,80 - 2 ... sau sunt simple victime ale unui sistem confuz, de care vinovati suntem cu totii? Daca, totusi, pana la urma ajungem la concluzia ca ... daca 1,80 este valoarea lor, atunci de 1,80 sa isi astearna si sa doarma... apare inerent si intrebarea: ... votul lor valoareaza tot 1,80? Din 10...
Baldovin 2012-08-16
@ panduka28 -- Nu poate exista LVITURA DE STAT CARE sa nu se faca cu armele. Fie ca sunt folosite fie ca ameninta sa fie folosite armele esteceea ce fac ca o putere sa se schimbe altfel decat prin alegeri simple. Politicienii de la putere sunt paziti de niste oameni cu arme. Ca sa isi lase acele joburi fie primesc ordine de la superiorii ierarhici fie sunt coplesiti de forte armate si mai puternice. Gargara cu lovitura de stat /puci -ul e doar simpla campanie electorala. Fortarea terminologiei s-a facut in acelasi sens al lui "Sa traiti bine!" . Luat la intrebari despre asta Basescu a spus recent ca a fost un salut si nu o promisiune. La fel a facut si cu aceasta sintagma. Apucaturi de escroc. Alba-neagra.
Semtex 2012-08-16
Dupa gogoasa cu "berliner", un nou slogan USL: "Antonescu macht frei!"
ari 2012-08-16
Cred ca raspunsul cel mai potrivit l-ati dat tot Dvs, intr-un articol din mai 2012: "Aceasta este societatea romaneasca azi. Nu cea din imaginile idealizate despre cum ar trebui sa arate Romania daca nu s-ar fi intamplat cutare sau cutare accident socio-politic-cultural nefericit care a pervertit inima si mintea altfel curate ale unui roman adevarat precum Frunzaverde sau a spectatorului otevist si ale altora ca ei, de pe toate scarile si palierele sociale ale natiunii. Cu acesti oameni in jur, cu acesti oameni avand un cuvant si un vot de exprimat, trebuie facuta reforma si modernizarea. Vrei, nu vrei, intr-o democratie operezi in limitele date de preferintele si atitudinile pluralitatiilor si majoritatilor. Planurile tale, aspiratiile tale trebuie sa plece de la aceste date si nu altele. Acestea sunt datele problemei: intelectual, atitudinal si comportamental. De jos, de la otevisti, pana sus la senatori, masoni, duci, printi si baroni locali si nationali. Reformistii romani nu fac decat sa se autoamageasca si sa-si puna singuri piedici refuzand sa accepte realitatea si implicatiile ei. Cu cat inteleg mai repede ca naivitatea interpretarilor lor privind natura istoriei recente si a actualei stari de fapt, cu atat mai bine. Daca vor analiza corect ce s-a intamplat in ultimii ani, vor intelege cu claritate matematica de ce se poate si cum se poate, atunci cand se poate. Vor intelege operational care sunt limitele si care e potentialul situatiei in care se alfla. Si mai ales, de ce trebuie sa fie mandri de reusita lor recenta invatand din lectiile ei, mai ales din greselile acestei experiente." Intr-o alta ordine de idei, daca parintii mei - indiferent de opiniile mele politice - au votat DA la referendum ( la fel ca zeci, sute de mii de alti parinti sau bunici ai acestei tari ) ar trebui sa consider ca au facut-o din ( citez ) " a) lipsa de discernământ in­te­lectual, b) imaturitate şi grave carenţe de caracter sau c) deficit de spirit civic şi pa­triotism " ? Multumesc.
Gheorghe 2012-08-19
Parintii mei au votat de FRICA. De frica, daca nu aveau pe cartea de identitate timbrul, ar fi avut probleme.
constantin 2012-08-17
Da,bunicii,parintii sau copiii invocati au dovedit lipsa de discernamant votand impotriva statului de drept ce s-a infiripat in Romania sub sefia multhulitului Basescu...Da aceeasi de mai sus sunt imaturi,dar nu implicit si lipsiti de caracter...Pentru c) intrebarea este deja subiect de logica populista...,daca veti fi inteles ceva din eseul de mai sus.
Calin 2012-08-16
Aproape ca m-ati fermecat cu volutele dvs. de filozofie politica si sociala. Si pe mine ma macina uneori astfel de ganduri si idei... dubito ergo sum... Pana la paragraful in care ati vorbit despre lovitura de stat si despre pucisti; in clipa aia am realizat ca defapt tot demersul dvs. este de sustinere a uneia dintre cele doua tabere, pentru motive numai de dvs. stiute. Care insa nu au nimic de a face cu o dezbatere echilibrata de idei, principii si concepte. In opinia mea asta va clasifica drept unul dintre cele mai malefice caractere - unul care isi foloseste instructia si educatia superioare mediei populatiei (din care fac si eu parte) pentru a vopsi cu savantlicuri partinitoare o propaganda subtila dar infinit mai daunatoare decat aceea desantata de prin media aservita Suspendatului. Sa ne intelegem bine: ce se intampla acum in arena politica este o lupta pe viata si pe moarte pentru putere, pentru accesul la resurse si pentru castigarea/pastrarea de privilegii, din partea ambelor tabere! Asadar departe de mine sa ii ridic in slavi pe "ceilalti". Dar... minciuni sfruntate aruncate in fata (de tipul "loviturii de stat") si promisiuni neonorate "nu sunt un ,las, nu vreau sa fiu presedinte la masa verde" ca sa nu mai vorbim de cele deja clasice "demisionez in 5 minute dupa ce voi fi suspendat" samd... l-au decridibilizat complet si l-au transformat - cel putin in ochii mei - intr-un monstru mincinos si cinic, avid de putere, un animal de prada ce trebuie (figurat vorbind) pus intr-o cusca si hranit cu mare atentie, in nici un caz lasat in libertate prin satul politic Romania.
Dorin Ionescu 2012-08-17
Despre incalcarea Constitutiei (nu am folosit "lovitura de stat" din politete) va puteti documenta din site-urile: http://www.becreferendum2012.ro/legislatie.html (12 legi si ordonante ale guvernului Ponta referitoare la referndum), Curtea Constitutionala http://www.ccr.ro/calendar.aspx?year=2012, repertoriul legislativ al Camerei Deputatilor http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.frame, editia electronica aMonitorului Oficial www.monitoruloficial.ro/RO/article--e-Monitor--339.html si legislatie http://www.legex.ro/. Credeti-ma pe cuvint ca am fost de buna-intentie si am verificat principalele acuzatii ale Presedintelui suspendat si ale Opozitiei. Nu am putut verifica regulamentele Camerei si Senatului asa cum erau ele la demiterea celor doi presedinti. Am constatat ca acuzatiile celor de mai sus se confirma: modificarea anticonstitutionala prin ordonanta a atributiilor Curtii Constitutionale, publicarea cu intirziere in Monitorul Oficial (usor de verificat: data pronuntarii si data aparitiei), demiterea anticonstitutionala a Avocatului Poporului, disparitia din procesul verbal a rubricii numarului de voturi din Lista suplimentara printr-o "smecherie": este modificata ordonanta prin lege dar se pastreaza anexele ordonantei (daca nu arfi existat acuzatia Opozitiei ca Puterea incearca fraudarea nu as fi observat) si mai sint si altele. Aici nu este vorba daca ne place de domnii Basescu, Ponta sau Antonescu ci urlam despre incalcarea Constitutiei si legilor Romaniei. Suspendarea unui Presedinte fara argumentare legala (la fel ca si prima data), despre puterea netarmurita a Parlamentului. Acum este USL, miine va fi alta alianta care poate proceda la fel; precedentul este creat iar primejdia este uriasa. Ar trebui toti sa fim inspaimintati!
Semtex 2012-08-16
100 de zile de guvernare Ponta: o vizita la o companie, doua intalniri cu oamenii de afaceri, 19 participari la emisiuni televizate si 500 de oameni numiti in ministere si agentii
semtex 2012-08-16
100 de zile de guvernare Ponta: o vizita la o companie, doua intalniri cu oamenii de afaceri, 19 participari la emisiuni televizate si 500 de oameni numiti in ministere si agentii
Margot 2012-08-16
Nu, multumesc, Dragos. Ma simt mai bine in adunarea asta pestrita de pescari, tamplari, bolnavi, curve si vamesi.
expat 2012-08-16
Nu credeam ca Revista 22 are asa audienta. E un inceput promitator.Sigur, comentariile confirma lipsa de cultura politica si economica acuzate de autor, dar asta e. Sa nu disperam
ramona 2012-08-16
Domnule Aligica, sunt f.surprinsa de agresivitatea de care dati dovada in acest articol. Prefer de departe opiniile calme, bine argumentate si fara judecati sumare, asa cum ne-ati obisnuit pana acum.
A1B2 2012-08-16
Buna, Ramona. Dar despre agresivitatea si viteza cu care iti este pervertita tara si cu care sint distruse valorile bunului simt nu esti surprinsa? Intrebare retorica. Articolul nu este nici pe departe agresiv, denota doar disperarea si insingurarea pe care unii dintre noi le simtim din ce in ce mai acute cu fiecare zi.
kerberus1910 2012-08-16
Sufar sincer ca din cauza dvs si a altor cativa , îmi e din ce în ce mai greu sa mai citesc 22, din cauza tematicii in care promovati teze elitcultiste de pseudo-dreapta! Ce tip de venituri si forma de a le dobandi va poate legitima la dreapta?!? Sa vomitati ce ati memorat pe durata studiilor sunt cateva mii altii, poate mai antrenați pentru asta! Nu sociopatia determina votul majoritații, ci bunul simt! In acest moment delicat , chiar mi-e jena a va spun cat de penibil sunteti!
Concerned Citizen 2012-08-15
'Convieţuim cu câteva milioane de oameni care se pare că, fie din a) lipsa de discernământ in­te­lectual, b) imaturitate şi grave carenţe de caracter sau c) deficit de spirit civic şi pa­triotism, sunt gata să se arunce în braţele oricărui infractor, psihopat sau puteri stră­i­ne care le face promisiuni ce rezonează variilor lor doleanţe, aspiraţii şi frustrări.' Domnule Aligica, cu tot respectul, ceea ce scrieti mai sus nu este decat 'las' ca stim noi mai bine, prostilor'. Daca o parte din cetatenii tarii au votat intr-un fel, asta nu va da dreptul sa-i considerati o vulnerabilitate nationala si pericol civic. Sa ne feresca Domnul sa ajungeti intr-un post de decizie in care sa puteti sa eliminati o asemenea vulnerabilitate.
ali 2012-08-15
Domnule Aligica, Baconski a scris acelasi gen de osana desantata si a fost dat afara chiar de seful lui si al dumitale, Basescu. Dumneata nu vei fi dat afara pentru acest articol, doar pentru ca esti muuult prea putin important ca sa ii pese cuiva de dumneata. SPer sa ajunga Base la puscarie, sa vedem, fundul cui o sa-l mai lingi...
Horea 2012-08-15
Domnule Aligica sunt siderat de usurinta cu care judecati 8, 7, 6, 5 MILIOANE de oameni care au ales sa creada in altceva decat dumneavoastra. Pe cati dintre acestia ii cunoasteti ? Care sunt motivele pentru care au ales alta cale sau cum va place sa spuneti au ales calea de a "sustine prin vot o bandă de infractori şi sociopaţi ce vor să pună stăpânire de­plină pe ţara". Cum ati decis dumneavoastra ca Basescu si cei din partidul lui sunt cei buni ? De ce trebuie sa va cred pe cuvant ? Cunosc institutiile de care vorbiti din interior si va pot spune, privindu-va in ochi ca habar nu aveti despre ce vorbiti. Sunteti un textier si atat iar parerile exprimate sunt la fel de subiective ca ale lui Ciutacu. Coborati intre oameni. Poate veti cunoaste adevarata dimensiune a raului numit Traian Basescu.
Dan B. 2012-08-17
Nu e minciuna.E neologica tip PDL.Platon ar fi siderat si ar mai construi un capitol in Dialoguri.
Horea 2012-08-16
Faci aceasi greseala ca cei doi pacalici, autori ai puciului. Minti prin omisiune. Nu sunteti unspe milioane. Sunteti mult mai putini insa va place sa exagerati, sa va victimizati. Unde erati toti unspe milioane in 2009 cant trebuia sa-l alegeti pe providentialul Traian Basescu ? Ca nu v-ati arata la vot decat vre-o 5.277.068 iar restul de 5.615.446 nu votara. Mincinos mic, cand o sa cresti mare te poti inscrie la PDL !
Boicot ! 2012-08-16
dar cei 11 milioane care au ales sa ignore Obsesia pucistilor : Bau,bau Basescu ! Cu noi cum ramane ?
Mircea 2012-08-15
Am o intrebare la care in mod ciudat nu gasesc raspunsul; exista un referendum validat (parlament unicameral samd). Nimeni nu a facut nimic si nici nu pare deranjat de opinia celor x milioane de votanti. In alta ordine de idei, cred ca ar trebui sa facem abstractie de persoane si sa vedem faptele (eu nu discriminez pe nimeni, ii "urasc" la fel pe toti).
Gheorghe 2012-08-19
"..de care majoritatea n-are habar => parlamentul nu e obligat sa respecte optiunea alegatorilor." Oare? 300 de parlamentari. Simplu.
Mircea 2012-08-17
Va multumesc pt. raspuns.
Dana Gh. 2012-08-16
Potrivit Constitutiei, presedintele are dreptul sa consulte populatia pe anumite teme de interes general. Rezultatul acestui tip de referendum nu are insa decat un caracter consultativ, ceea ce este foarte bine. Daca unui presedinte ca Basescu ii vine ideea aberanta de a consulta electoratul intr-o chestiune atat de complicata cum e arhitectura constitutionala (de care majoritatea n-are habar), parlamentul nu e obligat sa respecte optiunea alegatorilor.
nedormitul 2012-08-15
sărăcia este principalul factor - aceşti oameni nu sînt informaţi, nu se simt afectaţi de politica dusă la nivel central, opinia şi acţiunea lor sînt maleabile prin cîteva pîrghii de constrîngere, sînt prost educaţi. lipsa de informaţie este asociată cu educaţia precară. sistemul de educaţie este evitat, şcolile de la sate sînt pline de suplinitori, nici ăia specializaţi pe cîte o materie, învăţămîntul vocaţional a dispărut, iar cel universitar îl cunoaştem prea bine. în sate şi în oraşele mici nu ajung profesori, nu ajung doctori. oamenii din oraşele mici, sub 100 de mii de locuitori, şi cei de la sate nu știu ce e aia o canalizare, un spital, o școală adevărată, un teatru, o librărie sau un drum asfaltat ca în palmă. mai adăugăm la toate astea sistemul de ajutoare sociale, care permite o guvernare de tip feudal - dacă primarul vrea ceva, oamenii sînt nevoiţi să se supună. dacă un mafiot local (de obicei, tot primarul sau cineva asociat cu el) intervine pe piaţa agricolă într-o formă sau alta, oamenii sînt nevoiţi să se supună, din nou. să nu ne amăgim - băsescu însuşi a fost ales prin intervenţia foarte activă la nivel local, cu oameni scoşi din casă la vot cu forţa, ş.a.. doar că acum aceşti primari au înclinat într-o parte echilibrul de putere.
Sorin Sarba 2012-08-15
Adevarul e ca argumentele prezentate de dvs sunt mult prea directe, mult prea evidente si mult prea adevarate ca sa poata fi acceptate de spiritul ipocrit si oportunist al romanului.
adam 2012-08-15
Va sunt recunoscator pentru articolele dumneavoastra. Poate nu e locul si momentul, dar trebuie sa recunosc ca am "nivelul zero al culturii politologice". Asta e o problema, care afecteaza, cred mult prea multa lume de la noi. Sigur, scuze exista. Din amintiri vagi de economie politica si socialism stiintific si din citatele fondatorilor democratiilor moderne, gasite la intamplare e greu sa-ti faci niste idei coerente si utilizabile. Ghita Washington, Lincoln, ... , Dumnezeu aveti mila de mine.
Carmen 2012-08-15
am citit si articolul si tot mi se pare o prostie.Cel care l-a scris isi foloseste mintea si formarea intelectuala (ca sa nu zic -isi vinde) sa stearga prin cuvinte cu grija alese dreptul de a avea o opinie al omului- care dupa cate stiu eu e cel mai sfant drept al omului .Nu spun mai mult. Eu nu fac politica dar nici proasta nu sunt.Nimeni nu are dreptul sa-mi spuna ca votul meu nu conteaza sau ca eu ca si cetatean nu am dreptul la a mi se respecta opinia. Daca PDL-ul era mai abil si mai atent la ce vrea, indura si asteapta poporul probabil ca nu s-ar fi ajuns la Referendum. Au facut aceeasi greseala ca si cel suspendat. Vocea cetateanului de rand se aude doar prin vot.
Alexandra 2012-08-15
de-aia si ziceam, slava domnului cu creierele luminate de basism, care sa ne explice si noua ce nu intelegem. Noroc cu basistii care, in rarerele pauze de la pupatul dosului basescian, isi fac timp sa ne raspunda si noua.
Ray Inferno 2012-08-15
Carmen si Alexandra, dupa cum va exprimati pareti doar niste creiere spalate la SNSPA de "mari" politologi precum Bogdan Alexandrescu. Faptul ca cineva vine si scrie negru pe alb ca nu mai conteaza cifrele rezultate in urma unui joc care are loc in afara cadrului constitutional, va face sa scoateti repede batele ideologiei. Asa cum ai scris chiar tu in comentariul tau, sunteti doua imbecile si nu sunteti decat doua picaturi intr-un ocean de imbecilitate. Cred ca ar trebui sa nu mai cititi revista 22 si sa vedeti ce spun stapanii creierelor voastre in jurnalul national. Sau erau sarcina de serviciu aceste doua comentarii si n-ati facut decat sa prestati un serviciu care este platit? Indiferent de raspuns ramaneti tot niste imbecile.
Alexandra 2012-08-15
foarte corecta observatia dumneavoastra, mi se pare de necrezut ca o revista gazduieste astfel de opinii, vecine cu rasismul. Noroc cu domnul Aligica, detinator al adevarului absolut, care ne poate spune si noua, imbecililor, cu cine e justificabil sa votam. De fapt, sa acuzi de prostie atatia oameni, doar pentru ca nu impartasesc aceeasi opinie politica, e in sine o dovada de prostie. Basismul s-a transformat intr-un adevarat cult al personalitatii, n-am vazut oameni care sa fi votat USL atat de fanatizati. In afara de cei de la Antena 3 care sunt fara urma de indoiala extrem de partinitori, dar asta mai degraba din motive cat se poate de practice, adeptii USL sunt oameni care vor cel mult o schimbare, in niciun caz nu divinizeaza echipa Ponta-Antonescu. In schimb basistii au reactii de oameni spalati pe creier, il fetisizeaza pe Basescu, il divinizeaza, cred ca o sa murim fara el, pentru ca orice e rau in lumea asta vine de la adversarii Sfantului Basescu.
cristina 2012-08-15
Or fi 7,8,9 milioane. Dar sunt oameni tristi, fara urma de principii, majoritatea din zone rurale, li se promite o asfaltare, apa curenta etc. Asta e. Pentru ei n-a facut nimeni nimic, si nici ei nu sunt in stare de altceva. Asteapta ceva de la cine o veni la putere. Ajutorul social e sfant. Nu ma simt responsabila pentru ei, dar au drept de vot. Si voteaza cum ii taie capul sau cum le spune primarul. Noi chiar avem doua Romanii. Si e foarte trist. Oamenilor astora nu le poti vorbi de ideologie. Hartie igienica n-au avut nici in comunism, si multi nu folosesc nici acum. Ce sa le explici ? Dupa mine asta e drama. Doua luni pe an stau la tara, credeti-ma stiu ce spun.
Florian 2012-08-15
A murdarii; cu modul de gandire dezvaluit dta, dl.dan bruma nu murdaresti decat acest spatiu comun de comunicare si tot este mult prea mult.
judex 2012-08-15
Ro va dovedi ca schimbarile din programul lui Traian Basescu sunt cu adevarat ireversibile in momentul cand politicienii pe calapodul lui Crin Antonescu vor depasi calibrul "uz intern" si il vor atinge pe acela de "uz igienic". Din imnul Ro nu trebuie scos Traian, ci Troian.
alex 2012-08-14
tot respectul meu pentru acest articol. lucrul peste care eu încerc cu disperare să trec (și-mi e din ce în ce mai greu, dar refuz să renunț) este răspunsul la întrebarea din final. răspunsul meu, acum, este: nu. mă chinui să lupt cu acest răspuns, dar e greu să lupți cu o stare de lucruri (nesimțirea + dă-mi salamul și te votez + ”mă descurc/fofilez”) cultivată în ultimii 20 de ani. mă doare și-mi pare rău, dar pentru mine nu mai e vorba de țară. deja mă lupt pentru dreptul la un spațiu personal igienic (în toate sensurile). poate, de fapt, așa și trebuie să înceapă o luptă. uneori mi-a și ieșit.
un adevarat manifest 2012-08-14
Felicitari. Un adevarat manifest, declaratie de principii, obiective, ale dreptei romanesti. Un lucru de dorit pentru clarificarea pozitiilor. Lipsa de ambiguitati. Ca de obicei, in cazul dreptei romanesti, tot cam pe scurt. Ideologie a suficientei clamarii privilegiului si atat. Eu v-as intreba urmatorul lucru : daca vointa exprimata prin vot a majoritatii nu trebuie luata in considerare, nu credeti ca trebuie sa fim sinceri si sa desfiintam votul universal si egal ? Raspunsul clar este ca inca o data dreapta se plaseaza cu dezinvoltura, si in cazul asta si cu o importanta incarcatura de nerabdare, nervozitate, disperare, in afara cadrului democratic. Lucrul cu adevarat pozitiv este clarificarea pozitiilor ideologice. Stim exact cu ce ne confruntam.
Moshu 2012-10-28
D-le un adevarat manifest, daca veti citi mai cu atentie articolul, veti vedea ca autorul nu ia in considerare ignorarea votului majoritatii, el doar pune in discutie respectabilitatea morala a acestei optiuni de vot
MihaiC. 2012-08-16
Cum se impaca aceste doua pozitii ale dvs dl Aligica? Sunt scrise la 3 saptamani distanta: 24.07.12 "Dacă reuşesc să dovedească că 9 milioane de români sunt de acord cu ceea ce fac, ceea ce sunt, ceea ce reprezintă şi ceea ce vor de la ţară, atunci: asta este. Este ţara lor." "Dar realitatea este realitate. Nu poţi face ţară occidentală şi stat de drept în contra voinţei, atitudinii, valorilor şi aspiraţiilor a jumătate dintre cetăţenii cu drept de vot." 14.08.12 "Cele 5 milioane îşi exprimă prin vot opţiunea. Întrebare: este opţiunea lor necesarmente corectă şi este obligatoriu să fie res­pec­tată? Dar dacă sunt 7 milioane? Este op­ţi­unea lor necesarmente corectă şi este obli­gatoriu să fie respectată? Dar dacă sunt 10 milioane? Dar dacă sunt 15 milioane? ....Răspuns simplu: nu." Parca nu-mi vine sa cred.... Totusi am dat copy-paste nu cred ca am gresit eu.
Marius 2012-08-15
as vrea sa cred ca nu sunteti chiar D. P. Aligica si ca basismul nu v-a transformat intr-un proaspat alfabetizat (ca tot era vorba in articol despre luminati si despre tampiti). Se scrie "va spun "!!!!!!
Dragos Paul Aligica 2012-08-15
Stiti pe naiba. V-a spun eu cu ce va confruntati, oricati ati fi (2,3,7...ca nu e clar): Cu o importanta incarcatura de nerabdare, nervozitate, disperare, in afara cadrului unei lecturi normale, bazata pe intelegerea minimala a sensului unui text de dificultate redusa.
din diaspora 2012-08-14
Sunteti complet pe dinafara cu acuzele! Traiesc intr-o tara construita de social democrati, Suedia. Printre lucrurile mari realizate de acestia au fost: educatia majoritatii atat in scoala cat si in cursuri de seara asupra drepturilor si responsabilitatilor intr-o societate democratica, educatia financiara ( corelatii bani-investitii, actiuni, participare populara in viata financiara), cursuri de reciclare si perfectionare pentru cei fara munca si responsabilizarea angajatorilor, crearea de situatii win-win pe cat posibil, constientizarea prin canale media asupra drepturilor dar si a responsabilitatilor. Acuzele pe care le faceti aici sunt puerile iar stanga romaneasca este un plagiat plin de bube penale si financiare in Romania, o copie doar vorbareata si ineficienta a stangii europene. Pentru mine personal, acest articol este de fapt nu o justificare de dreapta asa cum afirmati ci o chemare spre constientizare si educatie democratica, o actiune tipic intelectuala de stanga!
Baldovin 2012-08-14
Sunt cateva date inexacte in acest articol. Prima e ca potentiala inlaturare a lui Basescu nu este nici puci nci lovitura de stat. Astea se fac cu armele. In cazul de fata vorbim despre o ajustare a spectrului politic la realitatea din teren, la realitatea (ne)popularitatii. In politica daca nu esti popular isi schimbi jobul. Asta e. A doua e ca se face o fortare a logicii odata cu punerea pe picior de egalitate a "exemplului ipotetic" cu o realitate care defineste insasi democratia ca "putere a majoritatii". Dar chiar si asa se poate raspunde acestui argument in spiritul democratiei: daca majoritatea cetatenilor au ajuns sa voteze un "psihopat" sau un "infractor" inseamna ca si ceilalti sunt cel putin la fel de periculosi. Iar daca sistemul a ajuns in asemenea hal inseamna ca insele elitele politice economice si culturale nu au stiut cum sa ii arate omului simplu beneficiile democratiei. Dar ca sa folosim acelasi "exemplu ipotetic" s-ar putea raspunde astfel: daca ignoram vocea poporului asa prost si neinstruit cum e el atunci lasam loc pentru oligarhie care, dupa cum o spunea foarte cclar batranul Aristotel-- deriva in tiranie. Adica in dictatura.
Xyz 2012-08-15
Mie mi se pare ca principala problema cu toata argumentatia autorului e urmatoarea: intr-un stat de drept, oamenii NU POT vota niste infractori (sau psihopati), pentru ca institutiile statului acesta de drept ii vor condamna. Foarte simplu. Daca nu sunt infractori, ei nu vor fi condamnati. Daca sunt infractori si nu sunt condamnati, atunci nu e stat de drept si ne meritam soarta. Ipotetic vorbind. Oricum argumentatia e pur retorica: niste oameni nu sunt "infractori" numai pentru ca o minoritate mai mult sau mai putin galagioasa spune asta. Si sunt sanse mult mai mari ca acea minoritate sa fie platita sau sa aiba anumite interese, decat ca o "super-majoritate" sa fie oarba sau manipulata.
panduka28 2012-08-15
O mica observatie..legata de confuzia care invaluie sintagma " lovitura de stat"...Unul dintre cei mai mari teoreticieni ai loviturilor de stat, un italian, Curzio Malaparte, in cartea intitulata "Tehnica loviturii de stat", spune explicit ca nu e nevoie nici de interventia militara, nici de marile mase populare in strada pentru succesul unei lovituri de stat! Tot ce este necesar este...ATENTIE! "UN GRUP DE OAMENI HOTARATI, BINE ORGANIZATI, CARE ACTIONEAZA RAPID SI PARALIZEAZA TOATE CENTRELE VITALE ALE UNEI NATIUNI"...SA MAI ADAUG DOAR CA AUTORUL A SCRIS CARTEA LA PARIS, IN 1931, CA A FOST UN FAN AL LUI MUSSOLINI SI AL FASCISMULUI , LA INCEPUTURI, CA A FOST JURNALIST SI DIPLOMAT. Cartea a fost interzisa in Italia si Germania in timpil fascismului, iar autorul a fost exilat si incarcerat pentru ca...isi tradase crezul din tinerete. Spre sfarsitul vietii, Malaparte s-a convertit la...comunism! Asadar, un personaj educat, cu vederi extremiste, care stie bine ce spune despre...tehnica loviturii de stat! Pentru aceia care mai trec si prin librarii, cartea a fost editata de Editura Nemira si, curios lucru, inca nu a fost interzisa in Romania!
Baldovin 2012-08-15
@ Mona Da, sclavii, femeile, infractorii etc. nu votau dar asta nu are legatura cu motivul pentru care eu l-am invocat pe Aristotel. Cine a spus ca exista legatura intre democratia ateniana si ce este azi in Romania? O spuneti de parca eu as fi sustinut asa ceva. Eu nu am adus deloc exemplul democratiei ateniene cu care sa compar ceva ci doar am evidentiat un fenomen recunoscut de Aristotel care se aplica tuturor societatilor, anume ca oligarhia deriva in tiranie. @ zvz Fair play ar fi sa avem 0,9 mil probasescu, 7.5 anti si restul abtinatori. In orice vot normal abtinatorii se autoexclud. Pin urmare majoritatea este antibasescu Apoi, "poporul" este o notiune neclara ca sa nu zic contradictorie. Pe timpul dictaturii poporul era elita de cateva mii de latrai aparati de cateva sute de mii de militari gata sa ii ucida pe cei care le contestau aceasta calitate.
zvz 2012-08-14
serios??? ia citeste aici: http://www.europalibera.org/content/article/24653099.html si inca ceva: 7.5 mil de votanti nu reprezinta "poporul", ci doar o parte a populatiei cu drept de vot si inca ceva: astia 7,5 mil nu reprezinta majoritatea cat despre articol, este deplorabil faptul ca avem atatia "incuiati" cu drept de vot
mona 2012-08-14
Ati uitat sa specificati cu buna intentie probabil sau din lipsa de cunostinte, ca pe vremea lui Aristoteles din aprox 200 000 de atenieni doar 30 000 aveau dreptul la vot ( cifre estimative). La fel uitati ca alegerile ( strategii, functionarii si adunarea poporului) se faceau prin tragere la lot in fiecare an. Cred ca democratia directa ateniana era extrem de elitista dar flexibila. Nu vad nici o asemanare cu ce avem astazi in Romania!
mona 2012-08-14
Excelent articol si ma bucur sa vad mentiunea "sistemul complex de instituţii şi proceduri care organizează procesele de decizie şi acţiune colectivă în vederea pre­zervării libertăţii şi egalităţii cetăţenilor în faţa oricărei forme de abuz de putere". Probabil pentru prima oara vad aceasta mentiune si sper ca prin aceste greutati si incercari prin care am trecut in ultimele luni sa ne maturizam ca popor. Pentru noi democratia a insemnat mult timp " fac ce vreau eu!"; sper sa intelegem ca nu este asa si ca ceea ce sa intamplat ne va ajuta pe drum!
Andrei 2012-08-14
Excelent. Mi-a placut exemplul "ipotetic".
Felix 2012-08-14
Cred ca elementul esential este b): imaturitate si grave carente de caracter. Din asta purcede si lipsa discernamantului intelectual: discernamantul presupune un efort asumat de analiza; copii mici nu invata de la sine ci au nevoie de teme, si nici pe alea nu le fac de la sine ci presati de parinti, de notele de la scoala etc. Numai oamenii maturi invata de buna voie, numai ei isi pun singuri frana dorintelor lor si sacrifica dorinta pe termen scurt (vreau sa ies cu prietenii in oras) in favoarea dorintei pe termen lung (vreau sa invat asta). Ceea ce s-a intamplat in ultimele luni este revolutia borfasilor sustinuta de copii de 20-60 ani.
Petre 2012-08-14
Acest articol este slab pentru că nu reușește să îndeplinească ceea ce promite: să explice de ce tezele populiste și de ce să nu ne pese de x oameni care au votat. A spune că este evident nu este un argument, ci doar o evitare a răspunsului. Nici exemplul oferit nu consider că umple golul de argumente. Mi-ar plăcea să citesc acest articol completat.
donjoe 2012-08-17
Nici daca s-ar chinui n-o sa-l vezi completat decat cu invective fascistoide la adresa "creaturilor inferioare", ca megalomanii autoritaristi de dreapta numai atata pot, considerandu-se pe sine intotdeauna "ubermensch", elite, singurii capabili si demni sa conduca atat destinele lor cat si pe ale altora. Vedea-i-am exilati intr-o tara speciala unde "plebeii" nu-s disponibili la comanda sa le opereze canalizarea, sa le faca de mancare si sa le spele rahatul de la fund si de la gura.
Dan B. 2012-08-14
Din pacate nu mai conteaza cifrele avind in vedere ca referendumul e clar invalid.Un blitzkrieg devenit lupta de gherila e totdeauna un esec .Regret ca Basescu ramine in fruntea tarii ,insa nu asa trebuia schimbat si in niciun caz de P&A care s-au compromis iremediabil pe mina lor.Economic vorbind suntem praf si pulbere , si raul cel mare abia urmeaza .
DanBruma 2012-08-14
Daca vrei razboi civil vei avea razboi civil. Atunci vei vedea cu adevarat la ce te va ajuta discernamantul intelectual cu care te lauzi. Uneori politica inseamna forta bruta. Un razboi civil iti trebuie tie ca sa te trezeasca putin din reveriile tale prostesti. Cand vorbesti de lipsa de discernamant intelectual la unii dintre concetatenii tai ai impresia ca lumea este condusa intotdeauna cu discernamant intelectual? Cu articolul asta nu faci decat sa te asezi alaturi de excrementul Patapievici care recent a fost dat la o parte dintr-o institutie pe care o murdarea cu prezenta sa.
Mircea 2012-08-17
@DanBruma Omule, ti-am mai spus si eu si pe alte platforme: ai o problema. Esti complet aiurea, nu pricepi?!
Luk 2012-08-16
Dumneata esti bolnav. Nu-ti pot ura decat insanatosire grabnica!
Victor Ferezan 2012-08-14
absolut superb :) Cand o parte care e portdrapelul demagogiei si, cel mai grav, al infractiunii in tara asta timp de 8 ani se sustrage de la orice forma de analiza, dvs va lamentati de populism. Cat despre exemplele date, orice lucru are sens daca e demonstrat prin el. Va recomand cu caldura "Societatea contra statului", lectura misto pt cine e interesat de combaterea tentindetelor autoritariste ale celor care "nu sunt ca ceilalti, deci nu se supun judecatii generale". Desigur stiti lucrarea si, daca nu ati fi angrenat politic, poate ati si analiza situatia, pe bune, strict pt dvs. Numai bine.
victor 2012-08-14
din pacate pentru dumneavoastra, domnule Aligica, au apus intr-adevar vremurile in care o minoritate populara (in speta cei instariti) hotara destinele natiunii. ca a fost mai bine, sau mai rau, e foarte greu de spus, nu s-au pus de acord marii intelepti ai lumii, doar nu veti reusi dumneavoastra ...
Isaila Bratfalean 2012-08-17
Ganditorii vad obiectivele unor comunitati uriase si uneori nu sunt intelesi (apar prea devreme etc.). Dumneavoastra ati luat doar partea cu „eroismul” neintelegerii, va lipseste cu desavarsire partea cu obiectivele reale ale unei comunitati romanesti reale.
Dragos Paul Aligica 2012-08-15
Domnul Victor, multumesc pentru comentariu. Ati fost onest si direct cu mine asa ca voi fi si eu cu dv. si va voi face o destainuire personala, doar intre noi doi: Eu cred ca o sa reusesc. Dar pentru asta am nevoie de ajutorul unor oameni ca dv.
Gasitorul 2012-08-14
Se dovedesc din ce in ce mai evidente avantajele votului cenzitar! Opinia mea este ca ar trebui sa restrangem fara remuscari dreptul la vot, de care ar trebui sa beneficieza exclusiv cei din top 500 milionari. Am rezolva, astfel, si ocuparea functiilor publice de decizie (parlament, guvern, presedentie), intrucat cei 500 ar face alegeri din interiorul grupului lor. Singura problema care ar ramane de solutionat ar fi aprobarea acestei modificari constitutionale, intrucat, daca ar fi necesara aprobarea ei prin referendum, ma tem ca nu ar fi usor de obtinut sustinerea necesara. Ce sa-i faci, prosti, da' multi...
Apropitar 2012-08-14
da gasitorule, sa voteze doar propetarii de palate cu turnulete si mertazane, bemeveuri si salbe de aur ce le indoaie gatul
marisa 2012-08-14
“Scenariul politic postmodern este inversat: nu mai este puterea cea care antreneaza masele in directia voita de ea, masele sunt cele ce antreneaza puterea în caderea lor. Acest lucru explica pentru ce oamenii politici care mai izbutesc sa seduca masele sfarsesc prin a fi canibalizati mai devreme sau mai tarziu, platind simulacrul de putere la care mai pot accede asemeni masculilor anumitor specii care sunt devorati de catre femele după acuplare.”(J. Baudrillard-Strategiile fatale) Ceea ce ma intristeaza pana la disperare este ipocrizia unei parti a intelighentiei romanesti, care, orbita de ura fata de Basescu(pe care n-o inteleg nicicum) ne iau de prosti si sustin ca albul e negru, din oportunism, pur si simplu. Ei nu cred in nimic decat in banul lor, in familiile lor, in vacantele lor, in vilele si masinile lor de lux. Cum spunea cineva: ii" doare fix in pix " de "stupid people"
gabi stoica 2012-08-22
O buna prietena, plecata pe alte meleaguri , abonata la revista 22, a facut efortul de a vota si la acest referendum impotriva suspendarii lui Basescu.Citise in revista dvs. ca ca T.B nu vrea sa castige la masa verde si nici sa piarda la un scor rusinos.Face parte din minoritatea de aproape un milion care este asimilata celorlalte 7 milioane. Nu a inteles de ce, dupa ce s-a obtinut cvorumul si Basescu a chemat oamenii la vot , chiar in cadrul intalnirii de la GDS, s-a razgandit pragmatic si nedemocrat. Daca era convins ca e lovitura de stat nu trebuia sa participe la ea intrand in campanie electorala, ducandu-se in parlament, etc.Prietena mea, care s-a hotarat sa nu mai voteze , este profund jugnita si umilta de articolul domnului D.P.Aligica. Va renunta la abonamentul la revista 22.
Total 85 comments.
Recomandari
1667
 Bref
 Media Culpa
 Numarul Curent
DESENAND (CA) LUMEA
 Vis a vis
 Scrisori de la cititori
 Prieteni 22